გიორგი ჭანტურია

გიორგი ჭანტურია

აფილირებული/ასოცირებული პროფესორი

გიორგი ჭანტურია – აკადემიური პერსონალის წევრი მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯში

სხვა წევრები