მისია

სასწავლო უნივერსიტეტის მისიაა მისცეს ადამიანებს პიროვნული და პროფესიული თვითრეალიზების ახალი
შესაძლებლობები. რისთვისაც ქმნის კვლევისა და ცოდნის მიღების ხელმისაწვდომ პირობებს, აყალიბებს საერთაშორისო
პლატფორმას განათლებისა და შრომის ბაზრის ურთიერთქმედებისთვის, ხელს უწყობს მართვისა და კომუნიკაციის
პროცესების გაუმჯობესებას ქვეყანაში.

ხედვა

2026 წლისთვის მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი ,,ალტერბრიჯი” არის რეიტინგული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება,  რომელიც პროფესიონალთა ძლიერი გუნდით, საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული პროგრამებით, ეკოლოგიური ინფრასტრუქტურით, კვლევითი  საქმიანობითა და ტრანსფორმაციული სწავლების მეთოდებით ქმნის კონკურენტუნარიან, კვალიფიციურ ადამიანურ რესურსს, უზრუნველყოფს განათლების უწყვეტობას, ხელს უწყობს განათლებისა და მეცნიერების ინტერნაციონალიზაციისა და კომერციალიზაციის პროცესს და წვლილი შეაქვს ქვეყანაში ცოდნის ეკონომიკის განვითარებაში.

ღირებულებები

  • პროფესიონალიზმი
  • ურთიერთნდობა და გუნდურობა
  • საჯაროობა და გამჭვირვალობა
  • ეთიკა და სამართლიანობა
  • კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა და პატრიოტიზმი
  • აკადემიური თავისუფლება
  • უწყვეტი განვითარება