სამოქმედო გეგმები

სამოქმედო გეგმები – მართვისა  და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი ,,ალტერბრიჯი”  აქცენტს აკეთებს ცხრა ძირითადი მიზანზე, რომლებიც მოიცავს უნივერსიტეტის საქმიანობის ყველა ძირითად მიმართულებას. სამოქმედო გეგმაში დეტალურად გაწერილია ამოცანები, რომელიც გამომდინარეობს უნივერსიტეტის სტატეგიული გეგმიდან და განსაზღვრულია დაგეგმილი აქტივობები, პასუხისმგებელი პირები, ვადები, საჭირო რესურსები და შეფასების ინდიკატორები.

წინამდებარე დოკუმენტი აყალიბებს უნივერსიტეტის მდგრადი განვითარების გეგმას და ორიენტირებულია  შემდეგ მიმართულებებზე:

 • მიზანი #1 – საზოგადოებაში ცნობადობის ამაღლება და რეპუტაციული მენეჯმენტი.
 • მიზანი #2 – ადგილობრივი და საერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე მორგებული საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა/განვითარება.
 • მიზანი#3 – სტუდენტების სწავლება, პიროვნული განვითარება და თვითრეალიზაციის ხელშეწყობა.
 • მიზანი #4 – კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა
 • მიზანი # 5 – ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის სრულყოფა
 • მიზანი #6 – ორგანიზაციული მართვა და ადამიანური რესურსის განვითარება
 • მიზანი # 7 – ინტერნაციონალიზაციის პროცესის ხელშეწყობა
 • მიზანი#8 – მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება
 • მიზანი# 9 – ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა

სამოქმედო გეგმა 2022-2023

3-წლიანი-სამოქმედო-გეგმა-2019-2022

სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2019-2026

სამწლიანი სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში - 2022

სტრატეგიული განვითარების გეგმა

მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ,,ალტერბრიჯის” (შემდგომში „სასწავლო უნივერსიტეტი“) 2019-2026 წწ სტრატეგიული განვითარების გეგმა წარმოადგენს სახელმძღვანელო დოკუმენტს, რომელიც შემუშავებულია უმაღლესი სასწავლებლის გუნდის მიერ, ეყრდნობა და ითვალისწინებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 2017−2021 წწ ერთიანი სტრატეგიით განსაზღვრულ ამოცანებს  , განათლებისა და მეცნიერების სისტემის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებების დოკუმენტს  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სტრატეგიის დოკუმენტს 2016-2020 წწ.  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტების მოთხოვნებს, ავტორიზაციის სახელმძღვანელოთი განსაზღვრულ რეკომენდაციებს4და ასახავს უნივერსიტეტის საქმიანობის ხედვას, მისიას, ღირებულებებს, სტრატეგიული განვითარების მიზნებს, ამოცანებსა და მოსალოდნელ შედეგებს.

წინამდებარე დოკუმენტი აყალიბებს უნივერსიტეტის მდგრადი განვითარების შვიდწლიან გეგმას და ორიენტირებულია შემდეგ მიმართულებებზე:

1. საზოგადოებაში ცნობადობისა და ნდობის შექმნა;
2. ადგილობრივი და საერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე მორგებული საგანმანათლებლო პროგრამების
შექმნა/განვითარება;
3. სტუდენტების სწავლება და თვითრეალიზაციის ხელშეწყობა;
4. კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერა;
5. ხარისხის უზრუნველყოფა;
6. ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა;
7. ორგანიზაციული მართვა და ადამიანური რესურსების განვითარება;
8. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება;
9. ფინანსური მდგრადობა.

საგანმანათლებლო საქმიანობა:

 • უმაღლესი განათლების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები;
 • სასერტიფიკატო პროგრამები, ტრენინგები, პროფესიული კურსები;
 • კვლევითი პროექტები, სამეცნიერო კონფერენციები.

უნივერსიტეტის მისია

სასწავლო უნივერსიტეტის მისიაა მისცეს ადამიანებს პიროვნული და პროფესიული თვითრეალიზების ახალი
შესაძლებლობები. რისთვისაც ქმნის კვლევისა და ცოდნის მიღების ხელმისაწვდომ პირობებს, აყალიბებს საერთაშორისო
პლატფორმას განათლებისა და შრომის ბაზრის ურთიერთქმედებისთვის, ხელს უწყობს მართვისა და კომუნიკაციის
პროცესების გაუმჯობესებას ქვეყანაში.

ღირებულებები:

 • პროფესიონალიზმი
 • ურთიერთნდობა და გუნდურობა
 • საჯაროობა და გამჭვირვალობა
 • ეთიკა და სამართლიანობა
 • კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა და პატრიოტიზმი
 • აკადემიური თავისუფლება
 • უწყვეტი განვითარება