საბაკალავრო პროგრამები

მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი “ალტერბრიჯი”

უნივერსიტეტ“ალტერბრიჯის” საბაკალავრო პროგრამები წარმოადგენენ უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურს, რომელიც სტუდენტს ანიჭებს ბაკალავრის კვალიფიკაციას.

საბაკალავრო პროგრამაზე კრედიტების ჯამური რაოდენობაა 240 ECTS კრედიტი. საგანმანათლებლო პროგრამის კრედიტები სტრუქტურულად განაწილებულია შემდეგი პრინციპით: 150 ECTS – ძირითადი კომპონენტის სასწავლო კურსები; 35 ECTS – თავისუფალი კომპონენტის სავალდებულო სასწავლო კურსები; 55 ECTS – თავისუფალი კომპონენტის არჩევითი სასწავლო კურსები.

საზოგადოებრივი ურთიერთობები

საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს PR სპეციალისტის რანგში კერძო, სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორში, საერთაშორისო თუ ადგილობრივ კორპორაციებში, კვლევით-საკონსულტაციო და სარეკლამო სააგენტოებში შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულით განსაზღვრულ საშუალო რგოლის მენეჯერის პოზიციაზე. კურდამთავრებულს, საკუთარი ინტერესების შესაბამისად, კანონმდებლობით დადგენილი წესების გათვალისწინებით, შეუძლია სწავლის გაგრძელება სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

 

 

საბაკალავრო პროგრამები

საბაკალავრო საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის აღწერა:

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია საზოგადოებრივი ურთიერთობის (PR) და კომუნიკაციათმცოდნეობის დარგის ფართო სპექტრის სპეციალისტის მომზადება თეორიული და პრაქტიკული სწავლების მაქსიმალური შერწყმით.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, სტუდენტს შეასწავლოს მასების მართვის ტექნოლოგიები, PR-ის როლი დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციაში, გარშემომყოფთა ქცევითი ანალიზი და სოციალურ გარემოსთან ადაპტაცია;

აღნიშნული პროგრამა სტუდენტს უქმნის ზოგად თეორიულ წარმოდგენას მასობრივი კომუნიკაციების საშუალებებით გაშუქებული მოვლენების შეფასებისა და მედიამონიტორინგის შემადგენელი კომპონენტების შესახებ.

საბაკალავრო პროგრამაზე მიღება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის, ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე.