სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი უფლებამოსილია თავისი ინიციატივით ან/და სტუდენტ(ებ)ის თხოვნის საფუძველზე განახორციელოს სხვადასხვა სახის წამახალისებელი ღონისძიებები, რომლებიც ემსახურება სტუდენტური ცხოვრების გაუმჯობესებას და სტუდენტთა მოტივაციის გაზრდას.ერთჯერადი ფულადი წახალისება შეიძლება გადაეცეს სტუდენტს, რომელმაც სასწავლო უნივერსიტეტის სახელით მიიღო მონაწილეობა საუნივერსიტეტო, საერთაშორისო ან ეროვნულ კონფერენციაში, სპორტულ და ინტელექტუალურ შეჯიბრებებში და საუკეთესოდ წარმოაჩინა საკუთარი თავი და სასწავლო უნივერსიტეტი.