სამართლებრივი აქტები

აღნიშნული სამართლებრივი აქტები წარმოადგენს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობის მარეგულირებელ აქტებს

სასწავლო უნივერსიტეტის მართვასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:

დებულება არის უნივერსიტეტის  საქმიანობის მარეგულირებელი მთავარი შიდა სამართლებრივი აქტი, რომელიც წესდებასთან ერთად განსაზღვრავს სასწავლო უნივერსიტეტის სტრუქტურას და უნივერსიტეტში არსებულ მართვის ძირითად პრინციპებს.

აღნიშნული დოკუმენტით განისაზღვრება „ალტერბრიჯში“ დასაქმების ზოგადი წინაპირობები, შრომის საერთო განაწესი, სამუშაო დრო და ა.შ.

შინაგანაწესი

საქმისწარმოების წესი განსაზღვრავს „ალტერბრიჯის” კანცელარიის ფუნქციებს, დოკუმენტთბრუნვის, პირადი საქმეების ორგანიზებას და ა.შ.

საქმის წარმოების წესი

ეთიკის კოდექსის მიზანია დაწესებულებაში ქცევის ისეთი ნორმების დამკვიდრება, რომლებიც ხელს შეუწყობს სასწავლო უნივერსიტეტის პერსონალის მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის სათანადოდ შესრულებას, აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვას და ა.შ.

ეთიკის კოდექსი

აფილირების შესახებ შეთანხმებით აფილირებული პროფესორი განსაზღვრავს აფილირებას მხოლოდ სასწავლო უნივერსიტეტთან, მისი სახელით მონაწილეობას მიიღებს საზოგადოების განვითარების და ცოდნის გაზიარების პროცესში და სასწავლო უნივერსიტეტში.

აფილირების წესი

ინტერნაციონალიზაცია უნივერსიტეტისთვის წარმოადგენს საშულებას, ყველა მიმართულებით გაითვალისწინოს და დადგინოს საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტები, მისცეს აკადემიურ პერსონალსა და სტუდენტებს საერთაშორისო გამოცდილებასთან წვდომა.

ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების პოლიტიკა არეგულირებს უნივერსიტეტში არსებულ ინფორმაციული ტექნოლოგიების ზოგადი უსაფრთხოების დაცვის წესს, პროცედურასა და პოლიტიკას.

ინფორმაციული ტექნოლოგიების პოლიტიკა

დოკუმენტით განისაზღვრება სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობის უწყვეტი ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმები, პროცესის განხორციელებისას მოქმედი ძირითადი პრინციპები.

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები

სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობის მონიტორინგი და შეფასება უზრუნველყოფს სანდო და სასარგებლო ინფორმაციის მოპოვებას უნივერსიტეტის საქმიანობის შესახებ და განსაზღვრავს სასწავლო უნივერსიტეტის სტრატეგიული გეგმის განხორციელების ეფექტურობას, ეფექტიანობასა და ხარისხს.

სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის მექანიზმები

სტრატეგიული დაგეგმვა მიზნად ისახავს გრძელვადიანი პერსპექტივით ორგანიზაციული განვითარების მიმართულებათა დადგენას, არსებული რესურსების იდენტიფიცირებას, დამსაქმებელთა მოთხოვნებისა და გარემომცველი ფაქტორების გათვალისწინებას.

სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდოლოგია

აკადემიურ თანამდებობებზე კონკურსის ჩატარების წესის მიზანია უზრუნველყოს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის ჩატარება გამჭვირვალობის, თანასწორობისა და სამართლიანი კონკურენციის პრინციპების დაცვით.

აკადემიურ თანამდებობებზე კონკურსის ჩატარების წესი

მაგისტრატურის დებულება ადგენს ალტერბრიჯში სამაგისტრო პროგრამ(ებ)ის განხორციელების წესს.

მაგისტრატურის დებულება

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი ადგენს სტუდენტის სამართლებრივ სტატუსს, მათ უფლება-მოვალეობებს, სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერებისა და შეწყვეტის, მობილობის, ასევე სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესებს;

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

დოკუმენტი არეგულირებს „ალტერბრიჯის“ საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, განვითარების, ცვლილებების შეტანისა და გაუქმების პროცედურებს.

საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების და განვითარების მეთოდოლოგია

დოკუმენტი განსაზღვრავს „ალტერბრიჯის“ სტუდენტის საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელობის, მომზადების, შეფასებისა და დაცვის წესებს.

საბაკალავრო ნაშრომის შესრულების წესი

დოკუმენტი ადგენს „ალტერბრიჯის“ პროფესიული პრაქტიკის დაგეგმვის, განხორციელების საკითხებს და შეფასების პროცედურებს.

პრაქტიკული კომპონენტის დაგეგმვის, განხორციელების და შეფასების წესი

სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია განსაზღვრავს „ალტერბრიჯში“ სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის გამოთვლისა და პერსონალთან თანაფადობის წესს.

სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია

პერსონალის კონტიგენტის რაოდენობის დაგეგმვის მეთოდოლოგია

პერსონალის კონტიგენტის რაოდენობის დაგეგმვის მეთოდოლოგია

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების წესი

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების წესი

წესის მიზანია, უზრუნველყოს სასწავლო უნივერსიტეტის აფილირებული აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო აქტივობების წახალისება, ხელი შეუწყოს მათ პროფესიულ განვითარებასა და წაახალისოს უნივერსიტეტში კვლევითი საქმიანობა.

აკადემიური საქმიანობის წახალისების წესი

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების პროცესი მოიცავს სწავლის შედეგების გასაზომად საჭირო მონაცემთა განსაზღვრას, შეგროვებასა და ანალიზს.

სწავლის შედეგების შეფასების სისტემა

დოკუმენტი წარმოადგენს უნივერსიტეტსა და სტუდენტს შორის დადებულ ხელშეკრულების ნიმუშს.

სტუდენტთან გაფორმებული ხელშეკრულების ნიმუში

დოკუმენტი არეგულირებს „ალტერბრიჯის” ელექტრონული სწავლების მეთოდებს, ფორმებს და მისი ეფექტიანობისათვის საჭირო შეფასების კრიტერიუმებს

საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგია

საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამისსწავლის შედეგების შეფასების წესი

საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების სასწავლო პროგრამის მართვის წესი

აკადემიური კეთილსინდისირების პოლიტიკა

ელექტრონული სწავლების წესი