ალტერბრიჯის თვითშეფასების ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის ექსპერტთა დასკვნა

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება

ბრძანება საზოგადოებრივი ურთიერთობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის მაძიებლად ცნობის შესახებ

ბრძანება სტრატეგიული კომუნიკაციის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის მაძიებლად ცნობის შესახებ

შინაგანაწესი

საქმის წარმოების წესი

ეთიკის კოდექსი

აფილირების წესი

ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების პოლიტიკა

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები

სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის მექანიზმები

სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდოლოგია

აკადემიურ თანამდებობებზე კონკურსის ჩატარების წესი

მაგისტრატურის დებულება

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების და განვითარების მეთოდოლოგია

საბაკალავრო ნაშრომის ინსტრუქცია

საბაკალავრო ნაშრომის ინსტრუქცია

პრაქტიკული კომპონენტის დაგეგმვის, განხორციელების და შეფასების წესი

სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია და პერსონალთან თანაფარდობის წესი

აკადემიური საქმიანობის წახალისების წესი

სწავლის შედეგების შეფასების სისტემა

სტუდენტთან გაფორმებული ხელშეკრულების ნიმუში