ალტერბრიჯის კვლევის დოკუმენტი

ალტერბრიჯის კვლევის დოკუმენტი მოიცავ საქართველოში უმაღლესი განათლების ხარისხის შესაბამისობა ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან, შრომისა და სამომხმარებლო ბაზრის კვლევის შედეგებს.

საქართველოს საგანმანათლებლო ბაზარზე არსებული ვითარების გაანალიზების მიზნით, მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ „ალტერბრიჯის“ შემქმნელი გუნდი გაეცნო ბოლო წლებში განათლების ხარისხთან, ხელმისაწვდომობასთან, ინტერნაციონალიზაციის პროცესებთან, ასევე შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან მიმართებაში განხორციელებულ კვლევითი სამუშაოებს, სამეცნიერო ნაშრომებსა და სტატისტიკურ მონაცემებს.

შედეგად, წინასაავტორიზაციო სამზადისში მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ „ალტერბრიჯის“ სტრატეგიული განვითარების გეგმისა და სამოქმედო ამოცანების შესამუშავებლად, ასევე შერჩეული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სასწავლო კურსების შესაქმნელად ჩატარდა მნშვნელოვანი კვლევები, რომლის ფარგებში შესწავლილი იქნა ბაზრის მოთხოვნები, შედგა კონსულტაციები დარგის ექსპერტებთან, დამსაქმებლებთან, განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრის წარმომადგენლებთან, მომზადდა ბენჩმარკინგის დოკუმენტი, შესწავლილი და გაანალიზებულია საგანმანათლებლო ბაზარზე მოთხოვნა – მიწოდების არსებული ვიტარება, დამუშავდა გუნდის მიერ 2013 წლიდან 2017 წლის ჩათვლით ჩატარებული ორგანიზაციული კვლევების პრაქტიკული მონაცემები, ჩატარდა ახალი, თვისობრივი და რაოდენობრივი კვლევები, რომელთა ფარგლებშიც შესწავლილი იქნა უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების ბაზრის მოთხოვნებთან თავსებადობის, სასწავლო პროცესში პრაქტიკული კომპონენტების ჩართულობის, უსდ-სა და სტუდენტს შორის ურთიერთკავშირისა და განათლებისა და შორმის ბაზრის ურთიერთქმედების პროცესები.

ჩატარებული ანალიტიკური სამუშაოების შედეგად ალტერბრიჯის გუნდის მიერ შეიქმნა დოკუმენტი, რომელიც ერთი მხრივ, წარმოადგენს ალტერბრიჯის საგანმანათლებლო პროგრამების განსაზღვრისა და სტრატეგიული ხედვის შემუშავების საფუძველს, ხოლო მეორე მხრივ, პრაქტიკულ სახელმძღვანელოს განათლებისა და შრომის ბაზრის ურთიერთქმედების ხარისხის გასაუმჯობესებელი შემდგომი კვლევებისათვის.

 

გაეცანით სრულად: ალტერბრიჯის კვლევის დოკუმენტი

სამეცნიერო-კვლევით და შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდა კადრების მოზიდვის და ჩართვის სტრატეგია

სასწავლო უნივერსიტეტი ერთერთ აქტუალურ ორიენტირად ისახავს ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა ჩართვას უწყვეტი განათლებისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების პროცესში, საზოგადოებისთვის აქტუალურ საკითხებზე მიმდინარე კვლევებში.

ახალგაზრდა კადრები სასწავლო უნივერსიტეტისთვის მნიშვნელოვან რესურსს წარმოადგენს. ისინი საკმაოდ მოტივირებული არიან გამოავლინონ ინიციატივები, შემოქმედებითი მიდგომები, მზად არიან აითვისონ, დანერგონ და განახორციელონ საინტერესო იდეები / პროექტები, დასახონ ქვეყნის პერსპექტიული განვითარების გრძელვადიანი გეგმები.

იხილეთ სრულად: სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის სტრატეგია

სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის კონცეფცია

წინამდებარე კონცეფცია შემუშავებულია სასწავლო უნივერსიტეტის დებულებისა და უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე. მასში გათვალისწინებულია მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიზნები და პრინციპები, მეცნიერის შემოქმედებითი თავისუფლება და პასუხისმგებლობა, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის სამართლებრივი ნორმები და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საგრანტო დაფინანსებისა თუ არაპირდაპირი სტიმულირების ფაქტორები. საგანმანათლებლო პროცესის გარდა, სასწავლო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნქციაა გამოყენებითი სახის კვლევის განხორციელება. ამით, სასწავლო უნივერსიტეტს წვლილი შეაქვს ჩვენი ქვეყნის წინსვლაში. კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის განვითარება ეხება, ერთი მხრივ, სასწავლო პროცესების ხარისხის ამაღლებისა და, ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, საგანმანათლებლო პროგრამებში საგნების განახლების ხელშეწყობას, მეორე მხრივ, კონკრეტული დარგისა თუ ზოგადად სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაციისათვის აქტუალური საკითხების წინ წამოწევას. ამ მიზნით, გათვალისწინებულია ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე ფორუმების, კონფერენციების, სიმპოზიუმების ორგანიზება, საჯარო/ბიზნეს სექტორების წარმომადგენლებთან, მრგვალი მაგიდის ფორმატში, დისკუსიებისა და საქმიანი შეხვედრების გამართვა. სასწავლო საქმიანობაში კვლევებით მიღებული შედეგებისა და ინოვაციურშემოქმედებითი მიდგომის ინტეგრირება თავისთავად განაპირობებს სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების დახვეწას, რაც ეფუძნება აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების ორმხრივ ჩართულობას კვლევით საქმიანობაში, საბაკალავრო პროექტებისა თუ სამაგისტრო ნაშრომების თემატიკის შერჩევას შრომის ბაზრის სპეციფიკისა და საკითხების აქტუალობის მიხედვით

იხილეთ სრულად: სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის კონცეფცია

ელექტრონული ჟურნალის „თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები“ კონცეფცია

„თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები“ მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ „ალტერბრიჯის“ ბაზაზე შექმნილი სამეცნიერო რეცენზირებადი ელექტრონული ჟურნალია და ის Google Scholar-ის სამეცნიერო ბაზაშია რეგისტრირებული.

„თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევების“ მთავარი პრიორიტეტია, მისცეს მკვლევრებს, სტუდენტებს, კურსდამთავრებულებს საშუალება წარადგინონ თავიანთი სამეცნიერო სტატიები ფართო აუდიტორიის წინაშე.

„თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები“ იღებს ნაშრომებს, როგორც საქართველოდან, ასევე – უცხოეთიდან. ეს ხელს უწყობს მკვლევრების, სტუდენტების სამეცნიერო პოტენციალის ინტერნაციონალიზაციას და ურთიერთთანამშრომლობის პოლიტიკას.

გაეცანით სრულად: ელექტრონული ჟურნალი “თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევების” კონცეფცია