ალტერბრიჯის კვლევის დოკუმენტი

სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის სტრატეგია

სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის კონცეფცია

ელექტრონული ჟურნალი “თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევების” კონცეფცია

სამეცნიერო, კვლევით და შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდა კადრების ჩართვის სტრატეგია