სამეცნიერო კონფერენცია

მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ „ალტერბრიჯის“ ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენციის მიზანია ხელი შეუწყოს სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის განვითარებას საქართველოში. კონფერენცია ემსახურება ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე მოღვაწე მეცნიერების, აკადემიური პერსონალის, გამოცდილი და დამწყები მკვლევრების, მათ შორის დოქტორანტების/მაგისტრანტების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის  წარმოჩენას ფართო აუდიტორიის წინაშე.

ალტერბრიჯის ყოველწლიური კონფერენციის სათაური და თემატიკა მეტწილად განისაზღვრება უნივერსიტეტ “ალტერბრიჯის” მისიიდან გამომდინარე და ეხმიანება მის ძირითად აკადემიურ მიმართულებებს – საზოგადოებასთან ურთიერთობა, სტრატეგიული კომუნიკაცია და მართვა.  ყოველწლიურ კონფერენციაზე შესაძლებელია ნაშრომები წარდგენილი იყოს შემდეგი პრიორიტეტული სფეროების მიხედვით: სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები,  განათლების მეცნიერებები,  ეკონომიკის და ბიზნესის მიმართულება და სამართალმცოდნეობა.

კონფერენციის ფორმატი

კონფერენცია იმართება ყოველწლიურად გაზაფხულზე. კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად დაინტერესებულმა აპლიკანტებმა პირველ ეტაპზე უნდა შეავსონ კონფერენციის განაცხადი, განაცხადის ფორმაში წარმოადგინონ მათი ნაშრომის თეზისი ქართულ და ინგლისურ ენაზე. ამის შემდგომ კი, Მიღებულ განაცხადებს განიხილავს კონფერენციის საორგანიზაციო კომისია, რომელიც შედგება უნივერსიტეტის აღმასრულებელი პირებისგან და აკადემიური პერსონალისგან.

  • თეზისების შეფასების პირველი ეტაპის გავლის შემდგომ კი შერჩეული მონაწილეები გამოაგზავნიან საბოლოო სახით სამეცნიერო სტატიას.
  • კონფერენცია იყოფა პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით სექციებად, თითოეულ სექციას უძღვება მოდერატორი, რომელიც შერჩეულია არის დარგის ექსპერტი/სპეციალისტი.
  • კონფერენციის თითოეულ მომხსენებელს ნაშრომის წარსადგენად გამოყოფილი აქვს 20 წუთი, ხოლო შემდგომ კი ნაშრომთან დაკავშირებით სადისკუსიოდ განკუთვნილია 10 წუთი.
  • კონფერენციის თეზისები გამოიცემა ელექტრონული კატალოგის სახით და ხელმისაწვდომი იქნება ალტერბრიჯის ვებგვერდზე ყველა დაინტერესებული პირებისთვის.

ნაშრომის შესრულების სტანდარტი

თუ სტატია შეიცავს ნახაზებს, ნახატებს, სქემებს, ფოტოებს, ილუსტრაციებს, ცხრილებს, აუცილებელია (ფორმატი – 90X120მმ-დან 130X120მმ-მდე) დაინომროს არაბული ციფრებით, ხოლოთუ ტექსტში მოცემულია მხოლოდ ერთი ილუსტრაცია, იგი არ ინომრება; საჭიროების შემთხვევაში ნახაზები, ნახატები, სქემები, ფოტოები, ილუსტრაციები, ცხრილები შეიძლება დასათაურდეს და/ან დაერთოს მცირე განმარტება იქვე, მასალის სათაურის ქვემოთ. ნახაზი უხარვეზოდ უნდა აისახებოდეს ეკრანზე (გარჩევისუნარიანობა 96-150 dpi).

იხილეთ სამეცნიერო ნაშრომის შესრულების სტანდარტი

ნაშრომის შეფასების წესი

  • ნაშრომის შესაბამისობა კონფერენციის გამოცხადებულ თემატიკასთან, კვლევის აქტუალურობა და სიახლე
  • კვლევის არგუმენტებით გამყარება, კვლევის სანდოობა და სიცხადე, თანმიმდევრულობა და მსჯელობის ლოგიკურობა
  • ნაშრომის ტექნიკური გამართულობა – ციტირების წესი, წერის სტილი და ნაშრომის სტრუქტურის გამართულობის შესაბამისობა ნაშრომის შესრულების სტანდარტთან

კონფერენციის საინფორმაციო წერილი

კონფერენციის განაცხადი

ელექტრონული კრებული 2021

ელექტრონული კრებული 2022