მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ „ალტერბრიჯის“ უნივერსიტეტი  მოწოდებულია ხელმისაწვდომი, მოქნილი და მრავალფეროვანი გახადოს უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და ყველა სტუდენტისათვის  მისი ნებისმიერი რესურსი, იქნება ეს ბეჭდური თუ  ციფრული ერთეული.

ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შედგება როგორც უნივერსიტეტის მიერ მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებისათვის საჭირო სავალდებულო ლიტერატურისაგან, აგრეთვე ზოგადი ხასიათის საცნობარო გამოცემებისაგან, სამეცნიერო და მხატვრული ლიტერატურისაგან, ციფრული მატარებლებისა და  ციფრული ერთეულებისაგან. ბიბლიოთეკა ზრუნავს მისი ფონდის შევსებას  შეძენილი და ნაჩუქარი  საბიბლიოთეკო ერთეულებით.

ბიბლიოთეკის რესურსებით სარგებლობა შეუძლია უნივერსიტეტის ყველა თანამშრომელს,  აკადემიურ პერსონალს და ყველა სტუდენტს. ბიბლიოთეკაში გაწევრიანება   ხდება პირადი ნომრის და  ელ. ფოსტის მისამართით, მკითხველისათვის ელ. პლატფორმაზე წვდომისათვის შექმნილი ერთჯერადი უნიკალური კოდის მინიჭების საფუძველზე, რაც წარმოადგენს უნვერსიტეტის საბიბლიოთეკო რესურსებზე  წვდომის  აუცილებელ წინაპირობას.

უნვერსიტეტის ბიბლიოთეკის ყველა მკითხველს  საბიბლიოთეკო რესურსის  მოძიება და სარგებლობა  შეუძლია  https://students.alterbridge.edu.ge/#/login  ლინკზე.

„თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები“ – ალტერბრიჯის ელექტრონული სამეცნიერო რეცენზირებადი ჟურნალი

journal.alterbridge.edu.ge

სიახლე –  უფასო ელექტრონული ბაზები! 

სიახლე სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისათვის!

ელექტრონული წიგნების ბაზები, სადაც შეიძლიათ მოიძიოთ და ჩამოიტვირთოთ თქვენთვის საინტერესო ავტორებისა და თემატიკის წიგნები სრულიად უფასოდ – უკვე ხელმისაწვდომია!

საერთაშორისო ელ. ბაზები

 

ელექტრონულ ბაზებში წარმოდგენილი სამეცნიერო კვლევითი  ჟურნალების უმეტესობას მინიჭებული აქვს Thomson Reuters-ისა და  Scopus ციტირების ინდექსი.

 

Cambridge Journals Online (https://www.cambridge.org/core)

e-Duke Journals Scholarly Collection (https://read.dukeupress.edu/)

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books  (https://www.elgaronline.com/)

Edward Elgar Publishing Journals (https://www.elgaronline.com/)

European Respiratory Journal (https://erj.ersjournals.com/)

IMechE Journals (https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/IMEchE)

Mathematical Sciences Publishers Journals (https://msp.org/)

Open Book Publishers E-books (https://www.openbookpublishers.com/)

Royal Society Journals Collection (https://royalsociety.org/journals/)

SAGE Journals (https://journals.sagepub.com)

 

Cambridge Journals Online   – მოიცავს ჰუმანიტარულ და სოციალური მეცნიერებების დარგებს: ასტრონომია, მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, გეოგრაფია, ისტორია, ენათმეცნიერება, ფილოსოფია, პოლიტიკა, სამართალი, მენეჯმენტი, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, ხელოვნება, მასმედია და კომუნიკაცია.

 

e-Duke Journals Scholarly Collection მოიცავს მიმართულებებს: ხელოვნების ისტორია, კულტუროლოგია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, გენდერი, საერთაშორისო, რეგიონალური და რელიგიური კვლევები, სოციოლოგიის თეორია.

 

 

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books წარმოდგენილია ჟურნალები ჰუმანიტარული და ეკონომიკური მიმართულების შესახებ. წიგნები საჯარო და სოციალური მმართველობის, კორპორაციული მართვის, მიგრაციის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,  ინტელექტუალური საკუთრების კვლევათა შესახებ.

 

 

 

European Respiratory Journal კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინის მიმართულება – წარმოდგებილია სტატიები ბიოლოგიური, ეპიდემიოლოგიური, იმუნოლოგიური, ონკოლოგიური და სხვ. მიმართულებებით. ამ ეტაპზე ჟურნალის იმპაქტ-ფაქტორი 12.339 შეადგენს

 

IMechE Journals – წარმოდგენილია გამომცემლობა SAGE-ის პლატფორმაზე. ჟურნალების ძირითადი მიმართულებაა მექანიკური ინჟინერია. საიმჟინრო მიმართულების ჟურნალები სხვადასხვა სფეროში.

 

 

 

Mathematical Sciences Publishers Journals – მოიცავს 17 რეფერირებად ჟურნალს მათემატიკისა და მისი მომიჯნავე დისციპლინების მიმართულებით, ძირითადი სფეროებია : მათემატიკა, მექანიკა, ინჟინერია

 

 

Openedition Journals – წარმოდგენილია ფრანგულენოვანი ჟურნალები ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. აქვს ინგლისურენოვანი ინტერფეისიც. სტატიების მცირე რაოდენობა პარალელურად გამოქვეყნებულია ინგლისურ, ესპანურ, იტალიურ და პორტუგალიურ ენებზე.

 

 

 

 

 Royal Society Journals Collection წარმოდგენილია: ბიოლოგიურ მეცნიერებები, ფიზიკა, მათემატიკა და მათი მომიჯნავე დისციპლინები.

 

 

 SAGE Premier – წარმოდენილია სამეცნიერო სტატიები ჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მედიცინის სფეროდან.

ბიბლიოთეკის ადმინისტრაცია

ბიბლიოთეკის მენეჯერი

ირმა ნოზაძე
ტელ: 568762223
ელ-ფოსტა: i.nozadze@alterbridge.edu.ge

ბიბლიოთეკარი

ხათუნა ჩაჩუა
ტელ: 59273030

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის სამუშაო საათები:

ორშაბათი -პარასკევი: 09:30- 20:30
შაბათი: 10:00-15:00
ბიბლიოთეკა მუშაობს შესვენების გარეშე.