სტრატეგიული კომუნიკაციის სამაგისტრო პროგრამაზე საბუთების მიღების პროცედურა

სამაგისტრო პროგრამაზე მოსახვედრად პირმა უნდა წარმოადგინოს რექტორის სახელზე დაწერილ განაცხადთან ერთად შემდეგი დოკუმენტები:

 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის (პასპორტი) ასლი
 • ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის დამოწმებული ასლი ან ცნობა აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე;
 • საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი, ან მაგისტრანტობის კანდიდატის მიერ სამაგისტრო გამოცდებზე მიღებული ქულების ამონაბეჭდი გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდიდან (www.naec.ge )
 • CV/რეზიუმე
 • სამოტივაციო წერილი
 • 2 ცალი ფოტოსურათი, ზომით 3X4 (სმ) და ელექტრონული ვერსია CD-ზე.
 • მიწერის მოწმობის ან სამხედრო ბილეთის ასლი (სამხედრო ვალდებულისათვის)
 • უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების შემთხვევაში განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აღიარების დამადასტურებელი ცნობა (eqe.ge).

თარიღები:

 • საბუთების მიღება – 08 აგვისტოდან 11 სექტემბრის ჩათვლით;
 • მაგისტრანტობის კანდიდატებთან გასაუბრება (საზოგადოებასთან ურთიერთობების მიმართულებით) – 15 აგვისტო – 09 სექტემბერი;
 • გამოცდა ინგლისურ ენაში – 5-10 სექტემბერი;
 • შედეგების გამოქვეყნება – 12 სექტემბერი;
 • მაგისტრანტობის კანდიდატთა სააპელაციო განაცხადების მიღება – 14 სექტემბერი;
 • საბოლოო შედეგების გამოქვეყნება 16 სექტემბერი;
 • ხელშერკრულებების გაფორმება 16 სექტემბერი.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელეფონი: 558 198 198

ელ-ფოსტა: info@alterbridge.edu.ge

მისამართი: ქ. თბილისი, ბაგები, წყნეთის გზატკეცილი # 67

საბუთების წარმოდგენის შემდეგ წარმატებით უნდა გაიაროთ სკოლის მიმღები კომისიის მიერ დანიშნული ტესტი ინგლისურ ენაში და გასაუბრება.

ინგლისური ენის გამოცდის ნიმუში

რექტორის სახელზე დაწერილი განაცხადი (იხილეთ ფორმა) და მოთხოვნილი დოკუმენტაცია შეგიძლიათ წარმოადგინოთ მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტში მისამართზე: ბაგები, წყნეთის გზატკეცილი, #67 ან გამოაგზავნოთ ელ.ფოსტაზე:  info@alterbridge.edu.ge