სამართლებრივი აქტები

აღნიშნული სამართლებრივი აქტები წარმოადგენს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობის მარეგულირებელ აქტებს

სასწავლო უნივერსიტეტის მართვასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:

ადამიანური რესურსების მართვასა და შეფასებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:

სასწავლო პროცესის განხორციელებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:

უნივერსიტეტში ხარისხის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:

უნივერსიტეტის პოლიტიკის დოკუმენტები და მექანიზმები:

ფინანსური დოკუმენტები:

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები: