სამართლებრივი აქტები

აღნიშნული სამართლებრივი აქტები წარმოადგენს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობის მარეგულირებელ აქტებს

სასწავლო უნივერსიტეტის მართვასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:

ადამიანური რესურსების მართვასა და შეფასებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:

 • პერსონალის მართვის პოლიტიკა
 • აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შერჩევის წესი 
 • სამუშაო აღწერილობები და კომპეტენციები
 • ადმინისტრაციული/აკადემიური/მოწვეული/დამხმარე პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების ანალიზი
 • საქმის წარმოების წესი
 • აფილირების წესი და პროცედურები
 • ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი
 • სასწავლო უნივერსიტეტის შინაგანაწესი

სასწავლო პროცესის განხორციელებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:

 • სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
 • საგამოცდო პროცესის ადმინისტრირების წესი
 • საბაკალავრო ნაშრომის შესრულების ინსტრუქცია
 • სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების ინსტრუქცია
 • პრაქტიკის დებულება
 • ენობრივი კომპეტენციისგანსაზღვრის წესი
 • ელექტრონული სწავლების წესი
 • სტუდენტური პროექტების დაფინანსების წესი
 • ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი
 • აკადემიური კეთილსინდისიერების პოლიტიკა
 • ალტერბრიჯის უნივერსიტეტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგი
 • გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის წესი
 • სტიპენდიის/შიდა გრანტების დანიშვნისა და ინდივიდუალური გადახდის გრაფიკით სარგებლობის წესი
 • რეესტრის წარმოების წესი
 • მოწყვლადი სტუდენტების მხარდაჭერის მექანიზმები
 • სასწავლო უნივერსიტეტში ელექტრონული სწავლების პერიოდში საგამოცდო პროცესის ადმინისტრირების წესი

უნივერსიტეტში ხარისხის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:

 • საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, დამტკიცების, განვითარების, ცვლილებების შეტანისა და გაუქმების პროცედურები
 • საგანმანათლებლო პროგრამის შაბლონი
 • სასწავლო კურსის/კომპონენტის სილაბუსის შაბლონი
 • საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდოლოგი
 • სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგი
 • სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგი
 • სასწავლო პროცესის მონიტორინგის წესი
 • ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები და შეფასების შედეგების გამოყენების პროცედურები
 • ელექტრონული სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები და მიდგომები
 • ალტერბრირჯის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის რესურსებისა და სერვისების განვითარებისა და განახლების მექანიზმები

უნივერსიტეტის პოლიტიკის დოკუმენტები და მექანიზმები:

 • სასწავლო უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა
 • სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია 
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის პოლიტიკა და პროცედურები
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა
 • ალტერბრიჯის უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის და შედეგებზე რეაგირების მექანიზმები

ფინანსური დოკუმენტები:

 • კვლევის დაფინანსების წესი
 • ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემა
 • ალტერბრიჯის უნივერსიტეტის ბიუჯეტირების პოლიტიკა და პროცედურები
 • ალტერბრიჯის უნივერსიტეტის სამეცნიერო – კვლევითი ინსტიტუტის/სამეცნიერო პერსონალის კვლევითი საქმიანობის დაფინანსების წესი

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:

 • COVID-19 პანდემიის პირობებში თანამშრომელთა მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმა
 • სასწავლო უნივერსიტეტში წესრიგის დაცვისა და სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმები