ნათია გოცაძე რექტორი

ნათია გოცაძე – საჯარო მმართველობის დოქტორი (Ph.d.), ასოცირებული პროფესორი. მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტის ,,ალტერბრიჯი” დამფუძნებელი და რექტორი.

კომუნიკაციის ექსპერტი, ტრენერი და კონსულტანტი 10 წლიანი გამოცდილებით. 15  წლიანი გამოცდილება კორპორაციული კომუნიკაციებისა და სტრატეგიული განვითარების სფეროში. ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტის  პარტნიორი და ლიცენზირებული პროფესორი.  8 +  წლიანი გამოცდილება ორგანიზაციულ მართვასა და მენეჯმენტში.

საავტორო პროგრამები: პროფესია მშობელი, ინტერპერსონალური კომუნიკაცია, გუნდურობა და თანამშრომლობა; მიზნის მიღწევის ტექნიკები; არავერბალური კომუნიკაცია და ზეგავლენის ჟესტები; ურთიერთობის ფსიქოლოგია და ადამიანების მართვა; საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯმენტი და კომუნიკაციის ფსიქოლოგია; მენტალური ალქიმია და სხვ.

სამეცნიერო პუბლიკაციები (ბოლო ათი წლის განმავლობაში):

 • ინტერპერსონალური კომუნიკაციის ბარიერები საჯარო სერვისის მიმართულებით
 • ეფექტური კომუნიკაცია, თანამშრომლობა, გუნდური მუშაობა სახელმწიფო მოხელეებისთვის – რიდერი
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური და იდეოლოგიური საფუძველი თანამედროვე საქართველოს საჯარო მმართველობაში – სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება “№1 (33) გვ.181, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიზნები, ფუნქციები და ამოცანები თანამედროვე საქართველოს საჯარო მმართველობაში – სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება“ №4 (32), ტომი I, გვ 72, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროს განვითარება საქართველოში -სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება“ №4 (32), ტომი II, გვ. 190, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის როლი თანამედროვე საქართველოს საჯარო მმართველობაში – სამეცნიერო ნაშრომი
 • ,,საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიზნები, ფუნქციები და ამოცანები თანამედროვე საქართველოს საჯარო მმართველობაში “-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ღია დიპლომატიური ასოციაციისა და სამეცნიერო ჟურნალის ,,ხელისუფლება და საზოგადოება(ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”- თბილისი.
 • “ექსტენციის პროექტების რეალიზების კომუნიკაცია’’, ექსტენციის ეროვნული ფორუმი, – ილინოისის უნივერსიტეტი (University of Illinois At Urbana Champaign), საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, USAID, MEAS.
 • რეკომენდაციები ონლაინ ტრენინგის შინაარსის შესაქმნელად – გზამკვლევი
 • ,,საზოგადოებასთან ურთიერთობა თანამედროვე საქართველოს საჯარო მმართველობაში“ დარგობრივი კონფერენცია ,,”PR დღეები“ – თბილისი.
 • ,,საზოგადოებასთან ურთიერთობის როლი თანამედროვე საქართველოს საჯარო მმართველობაში“ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ღია დიპლომატიური ასოციაციისა და სამეცნიერო ჟურნალის ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“ ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება“ – თბილისი.

სასერტიფიკატო კურსები/ ტრენინგები:

 • NLP პერსონალური ბრენდინგი – PR აკადემია
 • ტრენინგი ტრენერებისთვის (TOT) – საკონსულტაციო ცენტრი CTC
 • Great PR ტრენინგი – ონლაინ კურსი
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის ტრენინგი – მართვის უმაღლესი ევროპული სკოლა ESM-თბილისი
 • პროფესიული განვითარების ტრენინგი ,,საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაციების უნარები. Henshall Centre
 • ფინანსური და საინვესტიციო მომსახურება საბანკო სექტორში. საბერძნეთის ეროვნული ბანკი (გლიფადა)