ნათია გოცაზე

მართვისა და კომუნიკაციის საერთშორისო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი, ასოცირებული აფილირებული პროფესორი, სერტიფიცირებული ბიზნესტრენერი, 10 წლიანი გამოცდილება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში, 5 წლიანი გამოცდილება ჟურნალისტიკაში. საავტორო სატრენინგო პროგრამები: საზოგადოებასთან ურთიერთობის მართვა, ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია, ურთიერთობის ფსიქოლოგია და სხვა.