რექტორი

ნათია გოცაძე

მართვისა და კომუნიკაციის საერთშორისო სასწავლო უნივერსიტეტის
რექტორი, ასოცირებული აფილირებული პროფესორი, სერტიფიცირებული ბიზნეს
ტრენერი, 10 წლიანი გამოცდილება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში, 5
წლიანი გამოცდილება ჟურნალისტიკაში. საავტორო სატრენინგო პროგრამები:
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მართვა, ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია,
ურთიერთობის ფსიქოლოგია და სხვა.

CV