საბაკალავრო პროგრამა

საზოგადოებრივი ურთიერთობები

საზოგადოებრივი ურთიერთობები

უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის საბაკალავრო პროგრამა შედგენილია თეორიული და პრაქტიკული სწავლების მაქსიმალური შერწყმით. სწორედ ამიტომ, ჩვენი კურსდამთავრებულები არიან კომუნიკაციის კვალიფიციური მენეჯერები და არაჩვეულებრივი ფსიქოლოგები.

პროგრამის დასრულების შემდგომ შენ იქნები პროფესიონალი, რომელიც ახალ სიტყვას იტყვის კომუნიკაციის სფეროში. ალტერბრიჯი მოგცემს საშუალებას ბაზარზე იყო ლიდერი, რომელიც მუდამ იქნება ინოვატორი!

 • აირჩიე ალტერბრიჯი  პირველ პრიორიტეტად და მიიღე   შიდა დაფინანსება 9000 ლარი
 • აირჩიე ალტერბრი  მეორე პრიორიტეტად  და მიიღე   შიდა დაფინანსება 6000 ლარი
 • აირჩიე ალტერბრჯი  მესამე  პრიორიტეტად და  მიიღე შიდა დაფინანსება 3000 ლარი
 • თუ  სკოლას ოქროს მედალზე ამთავრებ აირჩიე ალტერბრიჯი და მიიღე  შიდა დაფინანსება  4000 ლარი

მოითხოვე ალტერგრანტი დღესვე! დარეგისტრირდი ბმულზე

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მასობრივი კომუნიკაციების ბაკალავრი
კოდი: 0321
პროგრამის მოცულობა: 240 ECTS
პროგრამის ხელმძღვანელები: მაკო ჯაოშვილი – PH D., ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, აფილირებული პროფესორი, ნათია გოცაძე – PH.D., საჯარო მართველობის დოქტორი, აფილირებული პროფესორი
ღირებულება:  5900 ლარი

198 საზოგადოებრივი ურთიერთობები

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი გამოცდები:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • უცხო ენა
 • ისტორია ან მათემატიკა

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე:

საზოგადოებრივი ურთიერთობების პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს:

 • შეასწავლოს მასების მართვის ტექნოლოგიები, საზოგადოებასთან ურთიერთობის როლი დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციაში, გარშემომყოფთა ქცევითი ანალიზი და სოციალურ გარემოსთან ადაპტაცია;
 •  სტუდენტს მისცეს ზოგადი თეორიული წარმოდგენა მასობრივი კომუნიკაციების საშუალებებით გაშუქებული მოვლენების შეფასებისა და მედიამონიტორინგის შემადგენელი კომპონენტების შესახებ;
 • შესძინოს გამოცდილება აუდიო-ვიზუალური კომუნიკაციის მეთოდების, ქცევაზე მოქმედი ფაქტორებისა და პიროვნებათშორისი ურთიერთქმედებების პროცესების შესახებ;
 • გამოუმუშავოს სწორი საკომუნიკაციო მესიჯების შერჩევის, მიზნობრივ აუდიტორიასთან ურთიერთობის, ეფექტიანი წარდგენისა და საკომუნიკაციო კამპანიის რეალიზების პრაქტიკული უნარ-ჩვევები

სწავლის შედეგები და კომპეტენციები

საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შედეგები აისახება ქვემოთ ჩამოთვლილი კომპეტენციების განვითარებაში

კურსდამთავრებულმა იცის:

 • ნებისმიერი მიზნობრივი აუდიტორიის შესაფერისი საკომუნიკაციო გეგმის შემუშავების თავისებურებები
 • ადამიანის ქცევის ამხსნელი თეორიები და მასობრივი კომუნიკაციების ზეგავლენით ცალკეულ ინდივიდებსა თუ ჯგუფებზე მოქმედი ფაქტორები

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 • დაინტერესებულ მხარეებთან საურთიერთობოდ გამოსვლის ტექსტის შედგენა, ზეპირი/წერითი წარდგენისთვის მასალების / ინფორმაციის მომზადება
 • სწორი საკომუნიკაციო არხების გამოყენებით სათანადო მესიჯების აქცენტირება და ინდივიდის/ჯგუფის ქცევაზე გავლენა
 • ქცევის შემცვლელი გარემოებების გათვალისწინებით მიზნობრივი აუდიტორიის შესაბამისი კომუნიკაციის დამყარება

დასაქმების სფერო:

საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს საზოგადოებრივი ურთიერთობის სპეციალისტის რანგში კერძო, სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორში, საერთაშორისო თუ ადგილობრივ კორპორაციებში, კვლევით-საკონსულტაციო და სარეკლამო სააგენტოებში შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულით განსაზღვრულ საშუალო რგოლის მენეჯერის პოზიციაზე. კურდამთავრებულს, საკუთარი ინტერესების შესაბამისად, კანონმდებლობით დადგენილი წესების გათვალისწინებით, შეუძლია სწავლის გაგრძელება სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე.  სრული ინფორმაცია იხილით ბმულზე

სასწავლო კურიკულუმი

 • მასკომუნიკაციის თეორია
 • კომუნიკაციის ფსიქოლოგია
 • PR სტრატეგია და ტაქტიკა
 • აუდიოვიზუალური აღქმა
 • მედიამონიტორინგი
 • ეფექტიანი წარდგენის ტექნიკა
 • პოლიტიკური ჟურნალისტიკა
 • ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები
 • სოციოლოგია
 • სოციალური ფსიქოლოგია
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობა
 • ფსიქოლინგვისტიკა
 • საკომუნიკაციო კამპანიები
 • ბრენდინგი
 • კრიზისების მართვა
 • მომხმარებლის ქცევა
 • საქმიანი ურთიერთობების ეტიკეტი
 • პიროვნების ფსიქოლოგია

საზოგადოებრივი ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კატალოგი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა