საბაკალავრო პროგრამა

კომუნიკაციის ფსიქოლოგია და საზოგადოებრივი ურთიერთობები

სასწავლო გრანტები და დაფინანსება

ალტერგრანტი ბაკალავრებისათვის

პირველ ადგილზე შემოხაზვის შემთხვევაში ფინანსდება სახელმწიფო გრანტის ტოლი დაფინანსებით – 2,250 ₾

მეორე ადგილზე შემოხაზვის შემთხვევაში ფინანსდება სახელმწიფო გრანტის 50%-ით – 1,125 ₾

მესამე ადგილზე შემოხაზვის შემთხვევაში ფინანსდება სახელმწიფო გრანტის 30%-ით – 675 ₾

საუკეთესო 500 შედეგის მქონე აბიტურიენტების სიაში მყოფი აბიტურიენტი თავისუფლდება საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის გადასახადისგან.

 

ოქროს მედალოსნებს ალტერბრიჯი ჩუქნის გრანტის სახით 4000 ლარს.

პროგრამის დასრულების შემდგომ შენ იქნები პროფესიონალი, რომელიც ახალ სიტყვას იტყვის კომუნიკაციის სფეროში. ალტერბრიჯი მოგცემს საშუალებას ბაზარზე იყო ლიდერი, რომელიც მუდამ იქნება ინოვატორი!

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მასობრივი კომუნიკაციების ბაკალავრი
კოდი: 0321
პროგრამის მოცულობა: 240 ECTS
ღირებულება:  5900 ლარი

198 კომუნიკაციის ფსიქოლოგია და საზოგადოებრივი ურთიერთობები

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი გამოცდები:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • უცხო ენა
 • ისტორია ან მათემატიკა

სასწავლო კურიკულუმი

 • მასკომუნიკაციის თეორია
 • კომუნიკაციის ფსიქოლოგია
 • PR სტრატეგია და ტაქტიკა
 • აუდიოვიზუალური აღქმა
 • მედიამონიტორინგი
 • ეფექტიანი წარდგენის ტექნიკა
 • პოლიტიკური ჟურნალისტიკა
 • ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები
 • სოციოლოგია
 • სოციალური ფსიქოლოგია
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობა
 • ფსიქოლინგვისტიკა
 • საკომუნიკაციო კამპანიები
 • ბრენდინგი
 • კრიზისების მართვა
 • მომხმარებლის ქცევა
 • საქმიანი ურთიერთობების ეტიკეტი
 • პიროვნების ფსიქოლოგია

სტაჟირება / დასაქმება

 • ტელევიზია
 • რადიო
 • პრინტმედია
 • კრეატიული სააგენტო
 • პრესცენტრები
 • საინფორმაციო სააგენტო
 • ანალიტიკური ცენტრი
 • ივენთ კომპანია
 • არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • კერძო და საჯარო სექტორი

 

საზოგადოებრივი ურთიერთობა და კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კატალოგი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების და კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა