საბაკალავრო პროგრამა

საზოგადოებრივი ურთიერთობები

საზოგადოებრივი ურთიერთობები

 1. აირჩიე ალტერბრიჯი  პირველ პრიორიტეტად და მიიღე   შიდა დაფინანსება 9000 ლარი
 2. აირჩიე ალტერბრი  მეორე პრიორიტეტად  და მიიღე   შიდა დაფინანსება 6000 ლარი
 3. აირჩიე ალტერბრჯი  მესამე  პრიორიტეტად და  მიიღე შიდა დაფინანსება 3000 ლარი
 4. თუ  სკოლას ოქროს მედალზე ამთავრებ აირჩიე ალტერბრიჯი და მიიღე  შიდა დაფინანსება  4000 ლარი

 

პროგრამის დასრულების შემდგომ შენ იქნები პროფესიონალი, რომელიც ახალ სიტყვას იტყვის კომუნიკაციის სფეროში. ალტერბრიჯი მოგცემს საშუალებას ბაზარზე იყო ლიდერი, რომელიც მუდამ იქნება ინოვატორი!

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მასობრივი კომუნიკაციების ბაკალავრი
კოდი: 0321
პროგრამის მოცულობა: 240 ECTS
ღირებულება:  5900 ლარი

198 საზოგადოებრივი ურთიერთობები

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი გამოცდები:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • უცხო ენა
 • ისტორია ან მათემატიკა

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე:

სასწავლო კურიკულუმი

 • მასკომუნიკაციის თეორია
 • კომუნიკაციის ფსიქოლოგია
 • PR სტრატეგია და ტაქტიკა
 • აუდიოვიზუალური აღქმა
 • მედიამონიტორინგი
 • ეფექტიანი წარდგენის ტექნიკა
 • პოლიტიკური ჟურნალისტიკა
 • ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები
 • სოციოლოგია
 • სოციალური ფსიქოლოგია
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობა
 • ფსიქოლინგვისტიკა
 • საკომუნიკაციო კამპანიები
 • ბრენდინგი
 • კრიზისების მართვა
 • მომხმარებლის ქცევა
 • საქმიანი ურთიერთობების ეტიკეტი
 • პიროვნების ფსიქოლოგია

სტაჟირება / დასაქმება

 • ტელევიზია
 • რადიო
 • პრინტმედია
 • კრეატიული სააგენტო
 • პრესცენტრები
 • საინფორმაციო სააგენტო
 • ანალიტიკური ცენტრი
 • ივენთ კომპანია
 • არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • კერძო და საჯარო სექტორი

 

საზოგადოებრივი ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კატალოგი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა