1. სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო (შემდეგში აკადემიური საბჭო) არის რექტორის საკონსულტაციო, წარმომადგენლობითი კოლეგიური ორგანო, რომელიც პასუხისმგებელია სასწავლო უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო, აკადემიური და სამეცნიერო მუშაობის უზრუნველყოფასა და სტრატეგიის შემუშავებაზე;
2. აკადემიური საბჭო შედგება 11 წევრისგან.
2.1. აკადემიური საბჭოს შემადგენლობაში შედიან: აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე – რექტორი, აკადემიური საბჭოს წევრები თითოეული სკოლიდან არჩეული წარმომადგენელი (სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი გარდა ასისტენტ-პროფესორისა) და სტუდენტი რომელსაც თვითმართველობა წარადგენს; რექტორის გადაწყვეტილების შესაბამისად აკადემიური საბჭოს სხდომაზე შესაძლებელია მოწვეულ იყვნენ სხვა პირებიც;
3. აკადემიური საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება წევრის აკადემიურ თანამდებობაზე ყოფნის ვადით, ხოლო სტუდენტი წევრისა – მისი სტატუსის ვადით. აკადემიური საბჭოს რომელიმე წევრის მიერ აკადემიური თანამდებობის დატოვების შემთხვევაში, გათავისუფლებულ პოზიციაზე სკოლა წარადგენს ახალ წევრს.

აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებების მიღების პროცედურა

1. აკადემიური საბჭო თავისი კომპეტენციის ფარგლებში საკითხებს განიხილავს აკადემიური საბჭოს სხდომებზე;
2. აკადემიური საბჭოს სხდომა მოიწვევა რექტორის (აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარის) ინიციატივით ან აკადემიური საბჭოს არანაკლებ ერთი მესამედის მოთხოვნით, არანაკლებ სემესტრში ერთხელ;
3. აკადემიური საბჭოს სხდომა გადაწყვეტილება უნარიანია, თუ მას ესწრება საბჭოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტი, გადაწყვეტილება მიიღება უბრალო უმრავლესობით;
4. აკადემიური საბჭოს სხდომებზე სათათბირო ხმით მონაწილეობის უფლება აქვთ დეკანებს, ხარისხის მართვის სამსახურსა და იმ საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელს, რომლის პროგრამაც იხილება საბჭოს სხდომაზე;
5. აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება სხდომაზე სხვა პირის მოწვევის თაობაზე;
6. აკადემიური საბჭოს სხდომებს უძღვება აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, თავმჯდომარის არყოფნის შემთხვევაში, საბჭოს სხდომას უძღვება საბჭოს დამსწრე წევრების უმრავლესობის მიერ დასახელებული ერთ-ერთი წევრი;
7. საბჭოს სხდომის ტექნიკურ უზრუნველყოფას ახორციელებს საბჭოს მდივანი – იურიდიული სამსახურის თანამშრომელი, მდივნის არყოფნის შემთხვევაში მის მოვალეობას ასრულებს საბჭოს დამსწრე წევრთა უმრავლესობის მიერ დასახელებული ერთ-ერთი წევრი;
8. აკადემიური საბჭოს მდივანი:
ა) ამზადებს აკადემიური საბჭოს სხდომის დღის წესრიგს:
ბ) ორგანიზებას უწევს აკადემიური საბჭოს სხდომებს და აწარმოებს აკადემიური საბჭოს ოქმებს.
9. აკადემიური საბჭოს სხდომაზე დგება ოქმი, რომელსაც ხელს აწერს აკადემიური საბჭოს სხდომის თავმჯდომარე და მდივანი. ოქმის შედგენა და ტექნიკური გაფორმება ხორციელდება საქმის წარმოების წესის შესაბამისად.

აკადემიური საბჭოს უფლებამოსილება

1. სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო განიხილავს და ხმათა უბრალო უმრავლესობით მიღებულ საკითხებს წარუდგენს რექტორს დასამტკიცებლად:
1. სასწავლო უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიულ გეგმას;
1.2. სკოლის ან/და კვლევითი საქმიანობის ცენტრის მიერ წარდგენილ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით პროგრამებს;
1.3. სასწავლო უნივერსიტეტის დებულებას, სტრუქტურული ერთეულების დებულებებს, მისიას, სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმებს და სხვა ნორმატიულ აქტებს;
1.4. კოეფიციენტებს ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის და სკოლებში მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობას სკოლების წარდგინებით;
1.5. ხარისხის მართვის სამსახურისა და სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ცენტრის მიერ წარდგენილ სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასების წესს;
1.6. განსაკუთრებული დამსახურებისათვის, მეცნიერის ან საზოგადო მოღვაწისათვის საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების საკითხს;
1.7. უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების ანგარიშებს;
2. რექტორთან შეთანხმებით, განსაზღვრავს ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკას, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის თანამშრომლობის ძირითად მიმართულებებს, აკადემიური/მოწვეული პერსონალის მობილობის ძირითად მექანიზმებს და სამეცნიერო კვლევითი პროგრამების შექმნის საკითხს;
2.1 იმ შემთხვევაში, თუ რექტორი არ ეთანხმება აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებას, მოტივირებული შენიშვნებით აბრუნებს საკითხს განსახილველად აკადემიურ საბჭოზე.
2.2 საბჭო უფლებამოსილია არ დაეთანხმოს რექტორის შენიშვნებს, მაგრამ აღნიშნული საკითხის დასამტკიცებლად საჭიროა ამ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭიროს აკადემიური საბჭოს არსებული შემადგენლობის 2/3 -მა.
3. აკადემიური საბჭოს უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძვლებია:
ა) სასწავლო უნივერსიტეტის ლიკვიდაცია;
ბ) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის დაკარგვა;
4. აკადემიური საბჭოს გაუქმების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს პარტნიორთა კრება;
5. აკადემიური საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძვლები:
ა) პირადი განცხადება;
ბ) სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიურ თანამდებობაზე ყოფნის ვადის გასვლა ან აკადემიური თანამდებობიდან გათავისუფლება;
გ) სტუდენტის სტატუსის სამი თვით ან მეტი ხნით შეჩერება/ სტატუსის შეწყვეტა;
დ) საკუთარი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის სხვა კანონმდებლობით გათვალის წინებული საფუძვლები.
6. აკადემიური საბჭოს/აკადემიური საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტა ფორმდება რექტორის სამართლებრივი აქტით.