საზოგადოებრივი ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კატალოგი

სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამის კატალოგი

II და I რანგის მოხელის პროფესიული განვითარების საბაზისო სასწავლო პროგრამა − მოხელის მენეჯერული უნარები

IV და III რანგის მოხელის პროფესიული განვითარების საბაზისო პროგრამა - პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარება

ეგზისტენციალური ანალიზი - პროგრამის კატალოგი