სტრატეგიული კომუნიკაცია

სამაგისტრო პროგრამა

სტრატეგიული კომუნიკაცია

შეისწავლეთ სტრატეგიული კომუნიკაცია მიიღეთ პრაქტიკული ცოდნა საზოგადოებასთან ურთიერთობის (Public Relations), მარკეტინგისა და რეკლამის (Marketing and advertising) მიმართულებით. გახდით ალტერბრიჯის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი.

სასწავლო კურიკულუმი დაგეგმილია დასაქმების ბაზარზე არსებული მოთხოვნებისა და სფეროში არსებული ტენდენციების მაქსიმალური გათვალისწინებით. სამაგისტრო პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ კატალოგში.

ალტერბრიჯის უნივერსიტეტში ჩაბარებისა და 100% სახელმწიფო გრანტის აღების შემთხვევაში ალტებრიჯში სრულიად უფასოდ ისწავლით!

აღნიშნული შეთავაზების თანახმად, ალტერბრიჯი სწავლას დაგიფინანსებთ სახელმწიფო გრანტის ოდენობის შიდა  საუნივერსიტეტო გრანტით!

პირველად საქართველოში, ექსკლუზიური შეთავაზება ალტერბრიჯის უნივერსიტეტში სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების მსურველებისთვის!

დაინტერესებული პირები, რომლებიც 2022 წლამდე განაცხადს წარადგენენ (contact@alterbridge.org.ge/558198198) ალტერბრიჯის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელებასთან დაკავშირებით, ისარგებლებენ ალტერგრანტითსწავლის საფასური 3950 ლარი 4600-ის ნაცვლად.

სტრატეგიული კომუნიკაციები

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საზოგადოებასთან ურთიერთობის მაგისტრი
კოდი: 0414
პროგრამის მოცულობა: 120 ECTS
პროგრამის ხელმძღვანელები: მაკო ჯაოშვილი – PH D., ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, აფილირებული პროფესორი, ნათია გოცაძე – PH.D., საჯარო მართველობის დოქტორი, აფილირებული პროფესორი
ღირებულება: 4600 ლარი

დარეგისტრირდით ბმულზე და ჩვენი წარმომადგენელი გაგაცნობთ დეტალურ ინფორმაციას.

198 სტრატეგიული კომუნიკაცია

მიღების პირობები:

 • ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ნებისმიერი სპეციალობით
 • გასაუბრება საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებზე
 • ინგლისური ენის B2 დონის ტესტი (ან დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი)

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე:

სტრატეგიული კომუნიკაციის პროგრამის მიზანი

სამაგისტრო პროგრამა მიზნად ისახავს მაგისტრანტმა:

 • საფუძვლიანად შეისწავლოს რეპუტაციული მენეჯმენტის, ინტერპერსონალური კომუნიკაციის, მოლაპარაკების სტრატეგიების და ბრენდის მართვის თანამედროვე მიდგომები;
 • გაიღრმავოს ცოდნა ციფრული ტექნოლოგიების სტრატეგიული მართვის, სოც.მედია და ანტიკრიზისული კამპანიების დაგეგმვისა და ვიზუალით „ამბის თხრობის“ უახლესი ტრენდების შესახებ;
 • დამოუკიდებლად მართოს ღონისძიებები და კვლევითი სამუშაოები, კრიტიკულად გაანალიზოს და შეაფასოს სტრატეგიული კომუნიკაციების პრაქტიკული შედეგები;
 •  მიიღოს პრაქტიკული გამოცდილება სხვა და სხვა მიზნობრივი აუდიტორიისთვის სტრატეგიების და სამოქმედო გეგმების შემუშავებასა და ორგანიზაციისთვის ორმხრივი კომუნიკაციით მიღებული სარგებლის ობიექტურ დასაბუთებაში.

სწავლის შედეგები და კომპეტენციები

კურსდამთავრებულმა იცის:

 • ინტერპერსონალური კომუნიკაციის უმთავრესი ფსიქოლოგიური ასპექტების როლი სტრატეგიულ მართვაში
 • საზოგადოებრივი აზრის გავლენის მნიშვნელობა რეპუტაციულ გადაწყვეტილებებსა და ნდობის შენარჩუნებაზე
 • ორგანიზაციის სტრატეგიული დაგეგმვისას სოციალური მედია მარკეტინგის და ანტიკრიზისული კამპანიის როლი

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 • საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებისას კრიტიკული მოსაზრებების შეფასება, კრიზისულ ვითარებაში დროული რეაგირება და შესაბამისი სოც.მედია აქტივობების დაგეგმვა
 • მოლაპარაკების შედეგებზე მოქმედ ფაქტორთა სიტუაციური აღქმა და საერთო ინტერესებზე მორგებული ტაქტიკის შემუშავება დაინტერესებულ მხარეებთან ურთიერთობის გასაღრმავებლად
 • ცვალებად გარემოში ინფორმაციის ობიექტური გაანალიზება, კონკრეტული გზავნილისთვის სტრატეგიული არხების შერჩევა და ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება
 • საკომუნიკაციო კამპანიის დაგეგმვა-რეალიზება, შედეგების შეფასებითი ანალიზი და არგუმენტირებული დასკვნების გაკეთება

დასაქმების სფერო:

სტრატეგიული კომუნიკაციის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შესაძლებლობა აქვს დასაქმდეს როგორც საჯარო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციაში, ასევე კერძო სექტორში, სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის ხელმღვანელისა თუ მრჩეველის თანამდებობაზე, და/ან სწავლა გააგრძელოს უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურზე კანონმდებლობით დადგენილი წესით. სრული ინფორმაცია იხილით ბმულზე

სასწავლო კურიკულუმი

 • რეპუტაციული მენეჯმენტი
 • მოლაპარაკების სტრატეგიები
 • აკადემიური წერა PR-პრაქტიკაში
 • ბრენდის მართვა
 • სტრატეგიული მართვა
 • დონორებთან ურთიერთობა
 • მარკეტინგი და სამართალი
 • ინტერპერსონალური კომუნიკაცია
 • სტატისტიკური კვლევები
 • სტრატეგიული კომუნიკაცია
 • ვიზუალის სტრატეგია PR-ში
 • ევროინტეგრაციის საკითხები
 • თანამედროვე მენეჯმენტი
 • ცოდნის მენეჯმენტი
 • მედია კომუნიკაციები
 • საერთაშორისო მარკეტინგი
 • პროექტების მართვა
 • ორგანიზაციული მართვის ტექნოლოგიები

სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამის კატალოგი

სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამა