სამაგისტრო პროგრამა

სტრატეგიული კომუნიკაციები

მობილობა ალტერბრიჯში

პანდემიით გამოწვეული ვითარების გამო, 2021 წლის საგაზაფხულო სემესტრი სრულად ფინანსდება ალტერბრიჯის მიერ.

მობილობის ეტაპები:

 • მობილობის მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადაა – 2021 წლის 28 იანვრიდან – 2021 წლის 8 თებერვლის 18:00 სთ-მდე
 • დარეგისტრირდით მობილობის ელ.პორტალზე – https://students.emis.ge/ 
 • მიუთითეთ ელ-განაცხადში მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი ალტერბრიჯი (N198)
 • გადაიხადეთ მობილობის საფასური (40 ლარი) სს “საქართველოს ბანკში”
 • დადებითი პასუხის შემთხვევაში მოგვმართეთ წერილობითი განცხადებით

ვის შეუძლია გადმოვიდეს მობილობით:

 • მობილობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობა უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურზე სწავლების ერთი წლის შემდეგ.

  * სწავლების პერიოდში არ შედის ის დრო, რომლის განამვლობაშიც პირს შეჩერებული ჰქონდა სტუდენტის სტატუსი.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საზოგადოებასთან ურთიერთობის მაგისტრი
კოდი: 0414
პროგრამის მოცულობა: 120 ECTS
ღირებულება: 6900 ლარი

198 სტრატეგიული კომუნიკაციები

მიღების პირობები:

 • გასაუბრება საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებზე
 • ინგლისური ენის B2 დონის ტესტი (ან დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი)

სასწავლო კურიკულუმი

 • რეპუტაციული მენეჯმენტი
 • მოლაპარაკების სტრატეგიები
 • აკადემიური წერა PR-პრაქტიკაში
 • ბრენდის მართვა
 • სტრატეგიული მართვა
 • დონორებთან ურთიერთობა
 • მარკეტინგი და სამართალი
 • ინტერპერსონალური კომუნიკაცია
 • სტატისტიკური კვლევები
 • სტრტეგიული კომუნიკაციები
 • ვიზუალის სტრატეგია PR-ში
 • ევროინტეგრაციის საკითხები
 • თანამედროვე მენეჯმენტი
 • ცოდნის მენეჯმენტი
 • მედია კომუნიკაციები
 • საერთაშორისო მარკეტინგი
 • პროექტების მართვა
 • ორგანიზაციული მართვის ტექნოლოგიები

სტაჟირება / დასაქმება

 • ტელევიზია
 • რადიო
 • პრინტმედია
 • კრეატიული სააგენტო
 • პრესცენტრები
 • საინფორმაციო სააგენტო
 • ივენთ კომპანია
 • ანალიტიკური ცენტრი
 • არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • საჯარო უწყებაში
 • ბიზნესში
 • კერძო კომპანიაში
 • სამთავრობო/პოლიტიკურ სექტორში

სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამის კატალოგი

სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამა