სამაგისტრო პროგრამა

სტრატეგიული კომუნიკაციები

გახდით ალტერბრიჯის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი. შეისწავლეთ სტრატეგიული კომუნიკაციები, მიიღეთ პრაქტიკული ცოდნა საზოგადოებასთან ურთიერთობის (Public Relations), მარკეტინგისა და რეკლამის (Marketing and advertising) მიმართულებით.

სასწავლო კურიკულუმი დაგეგმილია დასაქმების ბაზარზე არსებული მოთხოვნებისა და სფეროში არსებული ტენდენციების მაქსიმალური გათვალისწინებით. სამაგისტრო პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ კატალოგში

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საზოგადოებასთან ურთიერთობის მაგისტრი
კოდი: 0414
პროგრამის მოცულობა: 120 ECTS
ღირებულება: 4600 ლარი

198 სტრატეგიული კომუნიკაციები

მიღების პირობები:

 • გასაუბრება საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებზე
 • ინგლისური ენის B2 დონის ტესტი (ან დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი)

სასწავლო კურიკულუმი

 • რეპუტაციული მენეჯმენტი
 • მოლაპარაკების სტრატეგიები
 • აკადემიური წერა PR-პრაქტიკაში
 • ბრენდის მართვა
 • სტრატეგიული მართვა
 • დონორებთან ურთიერთობა
 • მარკეტინგი და სამართალი
 • ინტერპერსონალური კომუნიკაცია
 • სტატისტიკური კვლევები
 • სტრტეგიული კომუნიკაციები
 • ვიზუალის სტრატეგია PR-ში
 • ევროინტეგრაციის საკითხები
 • თანამედროვე მენეჯმენტი
 • ცოდნის მენეჯმენტი
 • მედია კომუნიკაციები
 • საერთაშორისო მარკეტინგი
 • პროექტების მართვა
 • ორგანიზაციული მართვის ტექნოლოგიები

სტაჟირება / დასაქმება

 • ტელევიზია
 • რადიო
 • პრინტმედია
 • კრეატიული სააგენტო
 • პრესცენტრები
 • საინფორმაციო სააგენტო
 • ივენთ კომპანია
 • ანალიტიკური ცენტრი
 • არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • საჯარო უწყებაში
 • ბიზნესში
 • კერძო კომპანიაში
 • სამთავრობო/პოლიტიკურ სექტორში

სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამის კატალოგი

სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამა