სტრატეგიული კომუნიკაციები

სამაგისტრო პროგრამა

სტრატეგიული კომუნიკაციები

გახდით ალტერბრიჯის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი. შეისწავლეთ სტრატეგიული კომუნიკაციები, მიიღეთ პრაქტიკული ცოდნა საზოგადოებასთან ურთიერთობის (Public Relations), მარკეტინგისა და რეკლამის (Marketing and advertising) მიმართულებით.

სასწავლო კურიკულუმი დაგეგმილია დასაქმების ბაზარზე არსებული მოთხოვნებისა და სფეროში არსებული ტენდენციების მაქსიმალური გათვალისწინებით. სამაგისტრო პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ კატალოგში.

ალტერბრიჯის უნივერსიტეტში ჩაბარებისა და 100% სახელმწიფო გრანტის აღების შემთხვევაში, ალტერბრიჯი სწავლას დაგაფინანსებთ იმავე ოდენობის შიდა  საუნივერსიტეტო გრანტით!

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საზოგადოებასთან ურთიერთობის მაგისტრი
კოდი: 0414
პროგრამის მოცულობა: 120 ECTS
ღირებულება: 4600 ლარი

198 სტრატეგიული კომუნიკაციები

მიღების პირობები:

 • ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ნებისმიერი სპეციალობით
 • გასაუბრება საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებზე
 • ინგლისური ენის B2 დონის ტესტი (ან დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი)

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე:

სასწავლო კურიკულუმი

 • რეპუტაციული მენეჯმენტი
 • მოლაპარაკების სტრატეგიები
 • აკადემიური წერა PR-პრაქტიკაში
 • ბრენდის მართვა
 • სტრატეგიული მართვა
 • დონორებთან ურთიერთობა
 • მარკეტინგი და სამართალი
 • ინტერპერსონალური კომუნიკაცია
 • სტატისტიკური კვლევები
 • სტრატეგიული კომუნიკაციები
 • ვიზუალის სტრატეგია PR-ში
 • ევროინტეგრაციის საკითხები
 • თანამედროვე მენეჯმენტი
 • ცოდნის მენეჯმენტი
 • მედია კომუნიკაციები
 • საერთაშორისო მარკეტინგი
 • პროექტების მართვა
 • ორგანიზაციული მართვის ტექნოლოგიები

სტაჟირება / დასაქმება

 • ტელევიზია
 • რადიო
 • პრინტმედია
 • კრეატიული სააგენტო
 • პრესცენტრები
 • საინფორმაციო სააგენტო
 • ივენთ კომპანია
 • ანალიტიკური ცენტრი
 • არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • საჯარო უწყებაში
 • ბიზნესში
 • კერძო კომპანიაში
 • სამთავრობო/პოლიტიკურ სექტორში

სრული ინფორმაცია იხილით ბმულზე

სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამის კატალოგი

სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამა