მარიამ დარბაიძე - ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი

ხარისხის მართვის სამსახური ახორციელებს სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის ხარისხსა და პროცესების გამართულობას, მის შესაბამისობას მოქმედ სტანდარტებთან.

ხარისხის მართვის სამსახური ახორციელებს სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის ხარისხსა და პროცესების გამართულობას, მის შესაბამისობას მოქმედ სტანდარტებთან.

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური არის სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს შემდეგი ფუნქციების განხორციელებას:

  •  ზრუნავს სასწავლო და კვლევითი პროცესის ხარისხის ამაღლებაზე
  •  შეიმუშავებს სწავლისა და კვლევის ხარისხის შეფასების მექანიზმებსა და ინსტრუმენტებს
  • დადგენილი ინდიკატორების მიხედვით სისტემატურად აფასებს სწავლისა და კვლევის შედეგებს და მათ შესაბამისობას უნივერსიტეტის მისიასთან
  • კოორდინაციას უწევს სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაცია/კრედიტაციასთან დაკავშირებულ პროცედურებს
  • თანამშრომლობს საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და მათი უნივერსიტეტების შესაბამის სამსახურებთან ხარისხის კონტროლის გამჭვირვალე კრიტერიუმებისა და მათი რეალიზების წესების ჩამოყალიბების მიზნით

განათლების სისტემის რეფორმამ მოითხოვა ლექტორზე ორიენტირებული სწავლებიდან სტუდენტზე მიმართულ სასწავლო პროცესზე გადასვლა, რომლის განხორციელება უამრავ, შეუქცევად პროცედურათა მიმდინარეობას მოითხოვს. დეტალურ ინფორმაციას გაეცანით დოკუმენტში

ხარისხის მართვის სამსახური ახდენს მონაცემების თავმოყრასა და ანალიზს ამ დოკუმენტში მოცემული შეფასების ინსტრუმენტებისა და ინდიკატორების მეშვეობით რომლებიც შემუშავებულია სასწავლო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებთან თანამშრომლობის გზით (იხ. ცხრილი და დანართები). მიღებულ შედეგებს ითვალისწინებს ადმინისტრაციული, სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის წარმმართველი ყველა რგოლი. შესაბამისად, ხარისხის მართვის სამსახურის საქმიანობის ფოკუსი არის ფართო და ორიენტირებულია, დანერგოს ხარისხის კულტურის პრაქტიკა.

 

საგანმანათლებლო პროგრამა არის უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციის მისაღებად აუცილებელი სასწავლო და კვლევითი კომპონენტების ერთობლიობა, რომელშიც მოცემულია პროგრამის მიზნები, სწავლის შედეგები, სასწავლო (სასწავლო კურსი, მოდული, პრაქტიკა, პროექტი, საბაკალავრო ნაშრომი და ა.შ.) და კვლევითი კომპონენტის შესაბამისი კრედიტები, სტუდენტთა შეფასების სისტემა და სასწავლო პროცესის ორგანიზების თავისებურებები; მისი დაგეგვისა და განვითარების მეთოდოლოგიის შესახებ ინფორმაცია, გთხოვთ იხილოთ წინამდებარე დოკუმენტში

საგანმანათლებლო პროგრამას გააჩნია მისი სტანდარტი, სადაც მოცემული უნდა იყოს სრულყფოფილი ინფორმაცია (დასახელება, სფეროს დასახელება, მისანიჭებელი კვალიფიკაცია, უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური, სწავლების ენა და სხვა).

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის კვლევითი ცენტრის მიერ განხორციელებულ ”შრომისა და განათლების ბაზრის კვლევის” ტექნიკურ (მეთოდოლოგიურ) და შინაარსობრივ ანგარიშს, რომელშიც მოცემულია საქართველოს დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების, ასევე დამსაქმებელთა დამოკიდებულების ანალიზი ბიზნესის ადმინისტრირების კვალიფიკაციის ადამიანურ რესურსთან მიმართებაში

ალტერბრიჯის კვლევის დოკუმენტი

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები

პროგრამის დაგეგმვის და განვითარების მეთოდოლიგია

საგანმანათლებლო პროგრამის შაბლონი

სასწავლო გეგმის ნიმუში

შეფასების კომპონენტები და კრიტერიუმები

სწავლების მეთოდები

სილაბუსის შაბლონი

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმები

შრომის-ბაზრის-კვლევა-BBA

ხარისხის გამოკითხვის ანალიზები 2021