ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ხარისხის მართვის სამსახურს ხელმძღვანელი- მურთაზ კვირკვაია

ხარისხის მართვის სამსახური უზრუნველყოფს სასწავლო უნივერსიტეტში
სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის ხარისხსა და პროცესების გამართულობას, მის
შესაბამისობას მოქმედ სტანდარტებთან.

ხარისხის მართვის სამსახური ფუნქციებია:

• მუდმივად ზრუნავს სასწავლო და სამეცნიერო საქმიანობის დახვეწა/განვითარებაზე – მისი შესაბამისობის უზრუნველყოფაზე ხარისხის დადგენილ სტანდარტებთან, რისთვისაც, შიდა მექანიზმების მეშვეობით, ახორციელებს სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო და სასწავლო პროცესის შეფასებას, მონაცემების ანალიზსა და, მიღებული შედეგების შესაბამისად, იძლევა რეკომენდაციებს ან მითითებებს საჭირო ღონისძიებების გასატარებლად, შემდგომ კი ახორციელებს მათ შესრულებაზე მონიტორინგს;

• ზედამხედველობას უწევს სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის პროცესში უშუალოდ ჩართული აკადემიური, აფილირებული და მოწვეული პერსონალის საქმიანობის ხარისხს;

• სემესტრში ერთხელ ამზადებს რექტორის სახელზე სტატისტიკურ ანალიზს სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო და სამეცნიერო პროცესის მიმდინარეობის თაობაზე;

• უზრუნველყოფს აკრედიტაციისა და ავტორიზაციის მიზნებისათვის შესაბამისი პროცესების ორგანიზებისა და წარმართვას, ასევე ახორციელებს სსიპ ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან ეფექტიან კომუნიკაციას თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;

• შესაბამის ძირითად საგანმანათლებლო ერთეულთან(სკოლა) ერთად სწავლების ხარისხის მაღალი დონის უზრუნველყოფის მიზნით, მონაწილეობს სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდოლოგიების შემუშავების, სწავლების პროცესში ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის, საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განვითარებისა და მისი უშუალო განმახორციელებელი აკადემიური, აფილირებული და მოწვეული პერსონალის უწყვეტი პროფესიული განვითარების პროცესში;

• უზრუნველყოფს უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კანონმდებლობის მოთხოვნებთან და დარგობრივ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას;

• ზრუნავს ხარისხის გარე და შიდა ეფექტიანი მექანიზმების შექმნასა და სრულყოფაზე;

• სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდინარე სასწავლო და სამეცნიერო საქმიანობის პროცესის ყოველმხრივი და ობიექტურად შეფასების მიზნით, პროგრამის ხელმძღვანელებთან შეთანხმებით, შეიმუშავებს შესაბამის მექანიზმებს, მათ შორის სპეციალური გამოკითხვის ფორმებს, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის შეფასების კრიტერიუმებს და ამ გზით პერმანენტულად ჩართულია საგანმანთლებლო პროგრამებისა და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის სრულყოფის პროცესში;

• პროგრამის ხელმძღვანელთან კოორდინირებულად, ეტაპობრივად ახორციელებს აკადემიურ, აფილირებულ და მოწვეულ პერსონალთან შეხვედრებს მათი შეხედულებების სასწავლო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესების პროცესში ასახვის მიზნით;

• ახორციელებს საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასებას, მონიტორინგს და შეიმუშავებს რეკომენდაციებს მათი გაუმჯობესებისათვის;

• ახალი საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნისა და/ან არსებულის დახვეწა/მოდიფიცირების აუცილებლობის შემთხვევაში, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ამზადებს შესაბამის რეკომენდაციას;

• ამყარებს კავშირს და თანამშრომლობს საზღვარგარეთის ქვეყნების უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესაბამის სამსახურებთან ხარისხის კონტროლის გამჭვირვალე კრიტერიუმებისა და მათი უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის ჩამოსაყალიბებლად და დასანერგად;

• სასწავლო პროცესის სრულყოფილად წარმართვის მიზნით, ახორციელებს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მონიტორინგს;

• ახორცილებს სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის პროცესში ხარისხის უზრუნველსაყოფად სხვა უფლებამოსილებებს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და დაწესებულების შიდა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.