ალტერგრანტი

გაიგეთ, როგორ გამოიხატება ციფრებში საბაკალავრო პროგრამის დაფინანსება ალტერგრანტით:

უნივერსიტეტ ალტერბრიჯისთვს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სტუდენტების ხელეწყობა და დაფინანსების მრავალმხრივი შესაძლებლობების შექმნა. სწორედ ამიტომ, ბაკალავრიატის პროგრამით დაინტერესებული აბიტურიენტებისთვის საინტერესო ინფორმაციას გთავაზობთ.

საბაკალავრო პროგრამის დაფინანსება ალტერგრანტით როგორ გამოიხატება ციფრებში:

  • აირჩიე ალტერბრიჯი  პირველ პრიორიტეტად და მიიღე   შიდა დაფინანსება 9000 ლარი
  • აირჩიე ალტერბრი  მეორე პრიორიტეტად  და მიიღე   შიდა დაფინანსება 6000 ლარი
  • აირჩიე ალტერბრჯი  მესამე  პრიორიტეტად და  მიიღე შიდა დაფინანსება 3000 ლარი
  • თუ  სკოლას ოქროს მედალზე ამთავრებ აირჩიე ალტერბრიჯი და მიიღე  შიდა დაფინანსება  4000 ლარი

    მოითხოვე ალტერგრანტი დღესვე! დარეგისტრირდი ბმულზე

საუკეთესო 500 შედეგის მქონე აბიტურიენტების სიაში მყოფი აბიტურიენტი თავისუფლდება საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის გადასახადისგან.

ოქროს მედალოსნებს ალტერბრიჯი ჩუქნის გრანტის სახით 4000 ლარს.

დაფინანსების მოპოვების კრიტერიუმები შემდეგია:

 

უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის (198) პირველ ადგილზე შემოხაზვის შემთხვევაში, აბიტურიენტი იღებს სახელმწიფო გრანტის ტოლ დაფინანსებას – 2,250 ₾

 

აბიტურიენტი, რომელიც მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ „ალტერბრიჯის“, საბაკალავრო პროგრამას „საზოგადოებასთან ურთიერთობა“ ნომრით 198, პრიორიტეტად აირჩევს და ეროვნულ გამოცდებს წარმატებით ჩააბარებს, მიიღებს #ალტერგრანტს სახელმწიფო გრანტის გათანაბრებული ოდენობით (2250 ₾)

 

უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის (198) მეორე ადგილზე შემოხაზვის შემთხვევაში ფინანსდება სახელმწიფო გრანტის 50%-ით – 1,125 ₾

იმ შემთ ხვევაში, თ უ  198-ს მეორ ე ად გილ ზ ე შემოხზ ავთ  და წარმატებით ჩააბარეთ ეროვნულ გამოცდებს, დაფინანსდებით სახელმწიფო გრანტის 50%-ით, კერძოდ 1,125₾.

უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის (198) მესამე ადგილზე შემოხაზვის შემთხვევაში ფინანსდება სახელმწიფო გრანტის 30%-ით – 675 ₾

თუ ალტერბრიჯის საზოგადოებრივი ურთიერთობები მესამე ადგილზე შემოხაზეთ, მიღებული #ალტერგრანტის მოცულობა 675₾ შეადგენს.

ოქროს მედალოსნებისთვის

საჯარო ან კერძო სკოლების ოქროს მედალოსნებისთვის მოქმედებს განსაკუთრებული  დაფინანსება 4000₾ ოდენობით, რომელიც ნაწილდება საბაკალავრო საფეხურის 4 წლის მანძილზე

რეიტინგული აბიტურიენტებისთვის

ის აბიტურიენტები, რომელთაც შემოხაზეს 198, აირჩიეს ალტერბრიჯის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა პირველ პრიორიტეტად და ეროვნული გამოცდების საკონკურსო ქულებით 500 საუკეთესოს შორის მოხვდნენ, სრულად თავისუფლებიან სწავლის საფასურის გადახდისგან საბაკალვრო საფეხურზე.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ალტერგრანტი მოქმედებს საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის 4 წლის (8 სემესტრის) განმავლობაში, თუმცა თქვენ არ  კარგავთ შესაძლებლობას, მიიღოთ მონაწილეობა მართვისა და კომუნიკაციის სერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის გამოცხადებულ შიდა საგრანტო კონკურსებში. შესაბამისად, აქტიურ, მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტებს გააჩნიათ დაფინანსების სხვადასხვა შესაძლებლობები.

ასევე, სტუდენტების ჩართულობით განხორციელებული, მნიშვნელოვანი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისათვის გათვალისწინებულია დამატებითი დაფინანსებები.

მნიშვნელოვანია, რომ  გარდა გრანტისა, სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს ერთჯერადი ჯილდო მნიშვნელოვან პროექტებში (ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე) მიღწეული წარმატებისთვის, უნივერსიტეტის წარმოჩენისა და განსაკუთრებული მონდომებისთვის.

ალტერბრიჯი მუდმივად ზრუნავს ნებისმიერი საფეხურის სტუდენტებისთვის მოტივაციის შექმნისთვის, ატარებს სხვადასხვა სახის კონკურსს, რომელში გამარჯვების შემთხევაშიც, გამოყოფილია წამახალისებელი საჩუქარი.

შეგახსენებთ:

198 საზოგადოებრივი ურთიერთობები

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი გამოცდები:

  • ქართული ენა და ლიტერატურა
  • უცხო ენა
  • ისტორია ან მათემატიკა

სწავლის ღირებულება: 5900 ლარი

 

იმ შემთხვევაში, თუკი სტრატეგიული კომუნიკაციის სამაგისტრო პროგრამაზე დარეგისტრირდება ჯგუფი, ალტერბრიჯში მოქმედებს საუნივერსიტეტო ფასდაკლების სისტემა:

🟡 2 წევრის შემთხვევაში სწავლის საფასურს დააკლდება წევრზე 20%

🟡 3 წევრის შემთხვევაში სწავლის საფასურს დააკლდება წევრზე 30%

🟡 4 წევრის შემთხვევაში სწავლის საფასურს დააკლდება წევრზე 40%

🟡 5 წევრის ან მეტის შემთხვევაში სწავლის საფასურს დააკლდება წევრზე 50%