ფსიქოლოგია

საბაკალავრო პროგრამა

უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის საბაკალავრო პროგრამა ფსიქოლოგია ეფუძნება უმაღლესი განათლების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის სწავლებას.
ჩვენი მიზანია მოვამზადოთ შრომის ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისი, პრაქტიკული და თეორიული ცოდნის მქონე ფსიქოლოგები, რომლებიც უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ იქნებიან იქნებიან კონკურენტუნარიანები, როგორც პროფესიული, ასევე ტრანსფერული უნარ-ჩვევების და უცხო ენის ცოდნით და შეეძლებათ არამხოლოდ ბაზარზე არსებული მოთხოვნების დაკმაყოფილება და მასზე მორგება, არამედ აქტიური წვლილის შეტანა დარგის სამომავლო განვითარების პროცესში.

ფსიქოლოგია

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი
კოდი: 0313
პროგრამის მოცულობა: 240 ECTS
პროგრამის ხელმძღვანელი:სოსო დოლიძე – ასოცირებული პროფესორი
ღირებულება:  3500 ლარი

198 ფსიქოლოგია

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი გამოცდები:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • უცხო ენა
 • ისტორია, ბიოლოგია ან მათემატიკა

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე:

ფსიქოლოგიის სასწავლო პროგრამის მიზანი:

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად ფსიქოლოგიის ბაკალავრის მომზადება, რომლის კვალიფიკაცია უზრენველყოფს კონკურენტუნარიანობას დასაქმების ბაზარზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, პროგრამა ითვალისწინებს სტუდენტის მიერ საბაზო თეორიული ცოდნის დაუფლებას ფსიქოლოგიის დარგების ძირითად დისციპლინებში და საჭირო უნარ-ჩვევების შემუშავებას.

სწავლება მოიცავს სპეციალური ცოდნის, უნარების დაუფლებას და იმ მორალური პრინციპების ჩამოყალიბებას რომელიც აუცილებელია ადამიანებისთვის, ჯგუფებისთვის, თემისთვის პროფესიული დახმარების გაწევის დროს.

საგანმანათლებლო პროგრამა:

 1. შესძენს სტუდენტს ფსიქოლოგიის როგორც მეცნიერების საფუძვლებისა და მისი თანამედროვე მიმდინარეობების შესახებ ფართო ცოდნას, გამოუმუშავებს ფსიქოლოგიის სფეროში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების უნარს;
 2. მისცემს სტუდენტს საშუალებას შეისწავლოს და გაეცნოს განვითარებისა და პიროვნების ჩამოყალიბების ნორმალური და პათოლოგიური ქცევის ამხსნელი თეორიები. შეისწავლოს დიაგნოსტირების და ინდივიდუალური, ჯგუფური და კლინიკური მეთოდები. შეისწავლოს პიროვნების ქცევის შეცვლის მიზეზშედეგობრიობები. შეისწავლოს სოციალური და კულტურული ფაქტორების გავლენები პიროვნების ქცევის ჩამოყალიბებაში;
 3. სტუდენტები გამოიმუშავებენ ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებისა და პროფესიული ეთიკის დაცვის უნარს;
 4. მისცემს სტუდენტს კრიტიკული აზროვნებისა და რაოდენობრივი ანალიზის უნარის განვითარების შესაძლებლობას. გაუუმჯობესებს წერითი და ვერბალური კომუნიკაციის ჩვევებს;
 5. მოახდენს სტუდენტში რეალობის მეცნიერულად დასაბუთებული გაგებების და აღქმის ფორმირებას. დაეხმარება იმ პიროვნული თვისებების განვითარებაში რომლებიც პროფესიული კომპეტენციების დამოუკიდებლად განვითარებასა და ბაკალავრის საფეხურზე მიღებულ ცოდნაზე დაყრდნობით  ზედა საფეხურის აკადემიური პროგრამების უკეთ დაუფლებაში შეუწყობს ხელს.

სწავლის შედეგები და კომპეტენციები:

პროგრამის შემუშავების პროცესში, ჩვენი მიზანი იყო, მიგვეცა სტუდენტისთვის ის ცოდნა და უნარ-ჩვევები, რომელიც სწავლის 4 წლის პერიოდში მას მაქსიმალურად სრული და მრავალფეროვანი განვითარების საშუალებას მისცემდა.

ჩვენი, როგორც ამ პროგრამის მონაწილეების მიზანია, სწავლის დასრულების შემდეგ ჩვენი სტუდენტები იყვნენ არა უბრალოდ კურსდამთავრებულები, არამედ ჩვენი პროფესიული წრის სრულფასოვანი წევრები, ჩვენი პარტნიორები და კოლეგები.

ცოდნა და გაცნობიერება:

კურსდამთავრებული:

 • აკლასიფიცირებს ფსიქლოგიის მეცნიერების თეორიულ საფუძვლებს თანამედროვე ფსიქოლოგიურ მიმდინარეობებად;
 • განსაზღვრავს ძირითადი ფსიქიკური აშლილობების ზოგად დიაგნოსტიკურ კრიტერიუმებს;
 • ხსნის თანამედროვე საზოგადოების კვლევის პროცესში ფსიქოლოგიის პროფესიის მნიშვნელოვნებას.

უნარი:

მიღებული ცოდნის რეალიზების შედეგად კურსდამთავრებული:

 • პრაქტიკაში იყენებს ფსიქოლოგიის ძირითად თეორიებს;
 • ინტერპრეტირებს სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის ფსიქოლოგიურ პრობლემებს;
 • გეგმავს მცირე მასშტაბის ფსიქოლოგიურ კვლევებს და აანალიზებს მათ შედეგებს;
 • ამყარებს წერილობით და ზეპირ კომუნიკაციას სფეროს პროფესიონალებთან და არაპროფესიონალებთან;
 • მუშაობს ჯგუფურად და ინდივიდუალურად დარგთან დაკავშირებული ამოცანების შესრულებაზე.

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა:

 • აანალიზებს პროფესიული ცოდნის კეთილსინდისიერად გამოყენების საჭიროებას;
 • პატივს სცემს და ითვალისწინებს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებთა განსხვავებულ მახასიათებლებს.

დასაქმების სფერო:

კურსდამთავრებული შეძლებს დასაქმდეს როგორც კერძო ასევე საჯარო სექტორში. ასევე, შეძლებს მიღებული ცოდნის გამოყენებას მომიჯნავე სპეციალობით დასაქმებისთვის, რაშიც მას კიდევ უფრო დაეხმარება პროგრამაში არსებული გაძლიერებული ზოგადი და პროფესიული ინგლისურის კომპონენტი.

სასწავლო კურიკულუმი

 • ფსიქოლოგიის საფუძვლები;
 • ქცევის ბიოლოგიური საფუძვლები;
 • ფსიქოლოგიის ისტორია;
 • განვითარების ფსიქოლოგია;
 • სოციალური ფსიქოლოგია;
 • განათლების ფსიქოლოგია;
 • კოგნიტური ფსიქოლოგია;
 • პათოფსიქოლოგია;
 • პიროვნების ფსიქოლოგია;
 • კლინიკური ფსიქოლოგიის საფუძვლები;
 • ბავშვთა ფსიქოლოგია;
 • ფსიქოდიაგნოსტიკის საფუძვლები;
 • ნეიროფსიქოლოგია;
 • ფსიქოლოგიის თანამედროვე მიმართულებები;
 • ფსიქოკონსულტაციის და ფსიქოთერაპიის საფუძვლები;
 • ბავშვის ფსიქიკური განვითარების დარღვევები;
 • შესავალი ფსიქოსომატიკაში;
 • ფსიქიატრიული ინტერვიუ და შეფასება;
 • სიქოლოგიური ტრავმა და მასთან დაკავშირებული მდგომარეობები;
 • შესავალი სექსოლოგიაში;
 • შესავალი გეშტალტ თერაპიაში;
 • შესავალი კოგნიტურ-ბიჰევიორისტულ თერაპიაში;
 • ეგზისტენციალურ ფსიქოლოგიის საფუძვლები;
 • სამხედრო ფსიქოლოგია;
 • შესავალი ფსიქოანალიზში;
 • ხელოვნების ფსიქოლოგია;
 • შესავალი იურიდიულ ფსიქოლოგიაში;
 • დიქტოლოგია;
 • პოლიტიკური ფსიქოლოგია;
 • ფსიქოლინგვისტიკის საფუძვლები;
 • ნეიროფიზიოლოგია სოციალურ მეცნიერებებში;
 • კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება;
 • კომუნიკაციის ფსიქოლოგია;
 • ვიქტიმოლოგია;
 • კონფლიქტის ფსიქოლოგია;
 • პრაქტიკა.

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კატალოგი