მასობრივი კომუნიკაციის პროგრამა

საბაკალავრო პროგრამა

უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის მასობრივი კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამა შედგენილია მასკომუნიკაციის დარგის უახლესი მოთხოვნების გათვალისწინებით.ის მოიცავს როგორც თეორიული,ასევე პრაქტიკული და ტექნოლოგიური ცოდნა-უნარების შეძენას.

პროგრამის დასრულების შემდეგ შენ შეძლებ:

–  ეფექტური კომუნიკაციის სტრატეგიის დაგეგმვას და ინიცირებას;
–  სარეკლამო კამპანიების შემუშავებას და განხორციელებას;
–  ინფორმაციის შექმნას,რედაქტირებას და გავრცელებას უახლესი ტექნოლოგიებით;
–  შენ იქნები კარგი სტრატეგი ნებისმიერი კომპანიიისთვის, ორგანიზაციისთვის და შეძლებ ამოცანებიდან გამომდინარე ბრენდის სწორ პოზიციონირებას

  • მასობრივი კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის წლიური ღირებულებაა  4900 ლარი, პროგრამის პირველ პრიორიტეტად არჩევის შემთხვევაში მიიღებთ 20%იან დაფინანსებას.

  იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტს მომდევნო სასწავლო სემესტრის განმავლობაში ექნება მაღალი აკადემიური მოსწრება, შეძლებს აღნიშნული სტიპენდიის შენარჩუნებას.  

  • მასობრივი კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის მეორე პრიორიტეტად არჩევის შემთხვევაში, ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მასობრივი კომუნიკაციის ბაკალავრი
კოდი:0321
პროგრამის მოცულობა:240 ECTS
პროგრამის ხელმძღვანელები:
მაკო ჯაოშვილი – Ph.D, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი; აფილირებული პროფესორი
თამთა ჰაგერ, Ph.D, მასობრივი კომუნიკაციის დოქტორი, აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი

198 მასობრივი კომუნიკაცია

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი გამოცდები:

 • ქართული ენა
 • უცხო ენა
 • ისტორია, მათემატიკა, ლიტერატურა ან სამოქალაქო განათლება

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე:

მასობრივი კომუნიკაციის პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია:

 • შესძინოს კურსდამთავრებულს მასობრივი კომუნიკაციის ძირითადი მიმართულებების, პრინციპების, ფუნქციების და სპეციფიკის აკადემიური ცოდნა.
 • ჩამოუყალიბოს ლოგიკური მსჯელობის, დასაბუთებისა და კრიტიკული აზროვნების უნარი წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის დროს.
 • აღჭურვოს თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებისა და სხვადასხვა საკომუნიკაციო პლატფორმაზე მუშაობის პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით.
 • ჩამოუყალიბოს პროფესიული საქმიანობის განხორციელების უნარი საკუთარი სოციალური პასუხისმგებლობისა და ეთიკური პრინციპების დაცვით.
 • მისცეს დამოუკიდებლად საკუთარი სწავლისა და პროფესიული საჭიროებების განსაზღვრის შესაძლებლობა.

სწავლის შედეგები და კომპეტენციები

 

ცოდნა და გაცნობიერება

 • აღწერს მასობრივი კომუნიკაციის თეორიებსა და კონცეფციებს. განსაზღვრავს კომუნიკაციის ფორმასა და შინაარსს.

 

უნარები

 • არჩევს და ახარისხებს აქტუალურ თემებს. იძიებს ინფორმაციას სხვადასხვა წყაროდან(დოკუმენტებიდან, მონაცემთა ბაზებიდან, სოც.ქსელებიდან და სხვა).
 • აანალიზებს მოძიებულ მასალას და ამოწმებს წყაროს სანდოობას, ახდენს პრობლემის იდენტიფიცირებას, იღებს გადაწყვეტილებას და გამოაქვს სათანადო დასკვნები.
 • მუშაობს ტრადიციულ და ონლაინ მედიაში. დამოუკიდებლად ქმნის და არედაქტირებს ინფორმაციას მედიის ყველა პლატფორმისთვის. აწვდის კონტენტს ციფრულ გარემოში სასურველ აუდიტორიას თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით.
 • მსჯელობს არგუმენტირებულად, უკუკავშირზე დაყრდნობითაანალიზებს ინფორმაციას და წარადგენს ზეპირი/წერილობითი ფორმით ქართულ/ინგლისურ ენებზე.
 • ახდენს მულტიდისციპლინურ გარემოში სწრაფ ადაპტირებას. მიმოიხილავს საკითხებს კომპლექსურად და მუდმივად ივითარებს კომპეტენციებს.

 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა

 • იყენებს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას მედიის სამართლებრივი ჩარჩოს გათვალისწინებით. საკუთარი საქმიანობის წარმართვისას მოქმედებს პროფესიული ეთიკის პრინციპების დაცვით. იღებს პირად პასუხისმგებლობას პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას.
 • დამოუკიდებლად განსაზღვრავს საკუთარი სწავლის საჭიროებებს.

დასაქმების სფერო:

თანამედროვე მასკომუნიკაციის საშუალებები: ბეჭდური მედია,რადიო, ტელევიზია,ინტერნეტმედია;საზოგადოებასთან ურთიერთობის

სამსახური;პრესცენტრი;საინფორმაციო და სარეკლამო სააგენტოები; მარკეტინგული კომპანიები;მედიისადაკომუნიკაციის სფეროშიმომუშავე ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები; საჯარო დაწესებულებების, კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციების სტრატეგიული კომუნიკაციის სამსახური.

სასწავლო კურიკულუმი

 • კომუნიკაციის საფუძვლები
 • შესავალი მასკომუნიკაციასა და ჟურნალისტიკაში
 • პროფესიული ეთიკა
 • მასკომუნიკაციის თეორია
 • ციფრული მედიაწიგნიერება
 • ფოტოჟურნალისტიკა
 • ახალი ამბების ჟურნალისტიკა
 • კრეატიული კომუნიკაცია
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის საფუძვლები
 • ბეჭდური მედია
 • საჯარო გამოსვლის ხელოვნება
 • ანალიტიკური ჟურნალისტიკა
 • მულტიმედია ტექნოლოგიები
 • რადიოჟურნალისტიკა
 • დარგობრივი ინგლისური
 • კინოდოკუმენტალისტიკა
 • სოციალური კვლევის მეთოდები
 • ტელეჟურნალისტიკა
 • ქოფირაითინგი
 • ციფრული მედია და კომუნიკაცია
 • მასებთან კომუნიკაციის ფსიქოლოგია

მასობრივი კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის კატალოგი