ნათია ვაჩეიშვილი

ნათია ვაჩეიშვილი

ასოცირებული პროფესორი

ნათია ვაჩეიშვილი – აკადემიური პერსონალის წევრი მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯში

  • ისტორიკოსი, მკვლევარი და განათლების დოქტორი
  • ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი განათლების მიმართულებით
  • მრავალწლიანი გამოცდილება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში

სხვა წევრები