ალტერბრიჯი

მართვისა და კომუნიკაციების საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი

დაარსდა 2018 წელს საგანმანათლებლო ცენტრის ,,PR აკადემიის” მიერ, რომელიც 2012 წლიდან ოპერირებს საქართველოს საგანმანათლებლო ბაზარზე საკონსულტაციო მომსახურების, კორპორაციული და ინდივიდუალური ტრენინგების და სასწავლო პროგრამების მომზადება/მიწოდების მიმართულებით ზოგადი მენეჯმენტის, სტრატეგიული კომუნიკაციების, ორგანიზაციული კვლევების, ადამიანური რესურსებისა და სხვა მოთხოვნად სფეროებში.

საგანმანათლებლო/საკონსულტაციო მომსახურების ფარგლებში, 6 წლის განმავლობაში, PR აკადემიის ბაზაზე ხორციელდება ფართო კვლევები საქართველოში საზოგადოებრივი აზრისა და ორგანიზაციული მართვის მიმართულებით, რეალიზებულია კონკრეტული ბიზნეს პროექტები, სახეზეა პიროვნული განვითარებისა და კარიერული ზრდის თვალსაჩინო მაგალითები. 2018-2019 წწ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებმა აჩვენა, რომ PR აკადემიის კურდამთავსებულების აბსოლუტური უმრავლესობა, მიღებული ცოდნის შედეგად, სწავლების პროცესშივე ან დასრულებიდან უმოკლეს პერიოდში განიცდის მნიშვნელოვან ცვლილებებს პიროვნული და კარიერული განვითარების თვალსაზრისით, კერძოდ, პროფესიული ცვლილებების კუთხით გაუმჯობესების შედეგი დააფიქსირა 93%-მა ხოლო პიროვნული თვითრეალიზაციის მაჩვენებლმა 96%-იანი ნიშნული შეადგინა. დღეისათვის, PR აკადემიის მომსახურებით სარგებლობს საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციები, მცირე და საშუალო ბიზნესი, არასამთავრობო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლები. მათ შორის, თიბისი ბანკი, საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს ფოსტა, საქართველოს რკინიგზა, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, საჯარო სამსახურის სერვის ბიურო, საერთაშორისო ორგანიზაციები: GIZ / UNDP / USAID /NDI / UNICEF და სხვ. PR აკადემია რამდენიმე საგრანტო და სატენდერო კონკურსის გამარჯვებულია.

მყისიერ შედეგზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის მართვის წარმატებულმა გამოცდილებამ და თანამოაზრეთა ერთიანი გუნდის ჩამოყალიბებამ განაპირობა ახალი უნივერსიტეტის შექმნის იდეა, რომლის სისრულეში მოყვანა 2016 წლიდან დაიწყო. კერძოდ, ბოლო წლების განმავლობაში PR აკადემია სისტემატურად ავითარებს ურთიერთობებს ადგილობრივ და საერთაშორისო საგანმანათლებლო ინსტიტუტებთან, აღრმავებს თანამშრომლობას საჯარო სექტორთან, მონაწილეობას იღებს დონორი და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულ პროექტებში – განათლების, დემოკრატიული განვითარების, ხელისუფლების გაძლიერების, გენდერული თანასწორობის, ცნობიერების ამაღლების, მომავალ ლიდერ ქალთა მხარდაჭერის და სხვ მიმართულებებით. ქმნის პერსონალის მოზიდვისა და დასაქმების ძლიერ პლატფორმას. 2017 წელს ელექტრონული აუქციონის წესით თბილისში, წყნეთის გზატკეცილზე ორგანიზაციის მიერ შეძენილი იქნა 1141 კვ.მ არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, სადაც 2018 წელს აშენდა თანამედროვე დიზაინის შენობა, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტებს და ქმნის მაქსიმალურად ხელსაყრელ პირობას კვლევის, სწავლებისა და განვითარებისთვის.

2018 წელს PR აკადემიის ბაზაზე დაფუძნდა შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი ,,ალტერბრიჯი”, რომლის ერთ-ერთ კონკურენტულ უპირატესობას დამფუძნებელი და მმართველი გუნდის მრავალწლიანი გამოცდილება, რეპუტაცია, ცნობადობა, დასაქმებულთა მაღალი მაჩვენებელი და ლოიალური პერსონალი წარმოადგენს; ეს კი საუკეთესო წინაპირობაა იმისათვის, რომ საქართველოში ჩამოყალიბდეს დასაქმებასა და თვითრეალიზაციაზე ორიენტირებული განათლების გამორჩეული კერა, რომელიც, მიღებული გამოცდილების გათვალისწინებით, შეიმუშავებს შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე მორგებულ საგანმანათლებლო პროგრამებს და, ტრანსფორმაციული სწავლების მეთოდების გამოყენებით, შექმნის კონკურენტუნარიან, კვალიფიციურ ადამიანურ რესურსს.

სახელწოდების განმარტება სახელწოდება ,,ალტერბრიჯი” შეირჩა უნივერსიტეტის მისიისა და მომავლის ხედვის გათვალისწინებით და წარმოადგენს ფუნქციური დატვირთვის სიტყვათშეთანხმებას. კერძოდ, ამ სახელწოდების არჩევით, უნივერსიტეტი იღებს პასუხისმგებლობას, თავისი საქმიანობით, გახდეს ალტერნატიული დამაკავშირებელი ხიდი მეცნიერებასა და საზოგადოებას, განათლებასა და შრომის ბაზარს შორის და შექმნას ახალი შესაძლებლობები მომავალი თაობების თვითრეალიზაციისათვის ეროვნულ და საერთაშორისო დონეებზე.

55000
FOREIGN FOLLOWERS
60
CERTIFIED TEACHERS
2240
STUDENTS ENROLLED
215
COMPLETE COURSES

მისია

სასწავლო უნივერსიტეტის მისიაა მისცეს ადამიანებს პიროვენული და პროფესიული თვითრეალიზების ახალი შესაძლებლობები, რისთვისაც ქმნის კვლევისა და ცოდნის მიღების ხელმისაწვდომ პირობებს, აყალიბებს საერთაშორისო პლატფორმას განათლებისა და შრომის ბაზრის ურთიერთქმედებისთვის, ხელს უწყობს ქვეყანაში საზოგადოებრივი ურთიერთობების გაუმჯობესებას.

ხედვა

2026 წლისთვის მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი ,,ალტერბრიჯი” არის რეიტინგული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც პროფესიონალთა ძლიერი გუნდით, საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული პროგრამებით, ეკოლოგიური ინფრასტრუქტურით, კვლევითი საქმიანობითა და ტრანსფორმაციული სწავლების მეთოდებით ქმნის კონკურენტუნარიან, კვალიფიციურ ადამიანურ რესურსს, უზრუნველყოფს განათლების უწყვეტობას, ხელს უწყობს განათლებისა და მეცნიერების ინტერნაციონალიზაციისა და კომერციალიზაციის პროცესს და წვლილი შეაქვს ქვეყანაში ცოდნის ეკონომიკის განვითარებაში.

ღირებულებები

  • პროფესიონალიზმი
  • ურთიერთნდობა და გუნდურობა
  • საჯაროობა და გამჭვირვალობა
  • ეთიკა და სამართლიანობა
  • კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა და პატრიოტიზმი
  • აკადემიური თავისუფლება
  • უწყვეტი განვითარება

აკადემიური პერსონალი

ალტერბრიჯის გუნდი

natia-gotsadze

ნათია გოცაძე

აფილირებული/ასოცირებული პროფესორი
mako-jaoshvili

მაკო ჯაოშვილი

აფილირებული/ასოცირებული პროფესორი
giorgi-chanturia

გიორგი ჭანტურია

აფილირებული/ასოცირებული პროფესორი
2

ნინო ხიდიშელი

აფილირებული/ასისტენტ პროფესორი
tamar-zaqariadze

თამარ ზაქარიაძე

აფილირებული/ასოცირებული პროფესორი
aleqsandre-gabunia

ალექსანდრე გაბუნია

აფილირებული/ასოცირებული პროფესორი
otar-qiria

ოთარ ქირია

აფილირებული/ასოცირებული პროფესორი
2

თეა თოფჩიშვილი

აფილირებული/პროფესორი
2

ნათია ვაჩეიშვილი

აფილირებული/ასოცირებული პროფესორი
2

ნინა ხატიაშვილი

აფილირებული/ასისტენტ პროფესორი
zaza-qoiava

ზაზა ქოიავა

ასოცირებული პროფესორი
davit-leladze

დავით ლელაძე

ასოცირებული პროფესორი
2

ეკატერინე ბაკარაძე

ასოცირებული პროფესორი