პროგრამის მიზანია შეგასწავლოთ სოციალური მედია მარკეტინგი, რეკლამების და სოციალური მედია კამპანიების  დაგეგმვა და ეფექტური გამოყენება, ღონისძიების სტრატეგიული დაგეგმვა, მომზადება და მართვა, ღონისძიების ხელისშემშლელი ფაქტორები და მათი აღმოფხვრის სტრატეგიები, ღონისძიების მარკეტინგული კონცეფციები. პროგრამა ასევე მოიცავს ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემების,  რისკების შეფასებისა და პრევენციის მეთოდების შესწავლას, სტრატეგიული მართვის უახლესი მიდგომების და ბაზრის კვლევის თანამედროვე მეთოდების ანალიზს. 

პროგრამის დასრულების შედეგად თქვენ გეცოდინებათ 

 • ფუნდამენტური სტრატეგიების დაგეგმარებისა და შეფასების მექანიზმები
 • შეტყობინებათა სტილისა და მედია სტრატეგიის შემუშავების თავისებურებები
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების ამოცანებში Big Data ანალიზის გამოყენების მეთოდოლოგია
 • რისკების შემცირების სტრატეგიები, ჩატარებული ღონისძიების შეფასების კრიტერიუმები
 • სოციალური მედია კამპანიის შექმნის სწორი და არასწორი ნაბიჯები

 

მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში რეალიზებით შეძლებთ: 

 

 • ანალიტიკური მსჯელობით პრობლემების იდენტიფიცირება და გამოსავლის შესაძლო გზების დასახვას 
 • საკომუნიკაციო მიზნების განსაზღვრას და სამიზნე აუდიტორიის იდენტიფიცირებას საკომუნიკაციო კამპანიებისა და პროგრამებისთვის; 
 • გააანალიზოთ ორგანიზაციაში მოქმედი ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა, დასახოთ სტრატეგიული კომუნიკაციების მართვაში მისი გამოყენების  გზები
 • ივენთის ბიუჯეტირებას,  კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შედგენას და კრიტიკულ ვითარებაში რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღებას;
 • სოციალური მედიის გამოყენებას მარკეტინგული მიზნებისათვის, კერძოდ: გაყიდვების ზრდა, ცნობადობის ამაღლება.

 

პროგრამა მოიცავს შემდეგ სასწავლო კურსებს: 

 • ციფრული ტექნოლოგიების სტრატეგიული მართვა
 • ღონისძიებების მართვა
 • ორგანიზაციის მართვის ტექნოლოგიები
 • სტრატეგიული კომუნიკაცია
 • სტრატეგიული მენეჯმენტი

 

 

პროგრამის ხანგრძლივობა: 15 კვირა (180 საათი)

პროგრამის ღირებულება: 2100 ლარი

პროგრამაზე მიღება ხორციელდება გასაუბრების საფუძველზე.

დაწყების თარიღიმარტი, 2021

ხანგრძლივობა:  16  შეხვედრა, 47 საათი

ღირებულება: 525 ლარი

განრიგი:  კვირაში 1 დღე 19:00 საათიდან 22:00 საათამდე

 

კურსის აღწერა

ციფრული ტექნოლოგიების სტრატეგიული მართვა

ლექტორი: გიორგი კენჭუაშვილი – მოწვეული ლექტორი, მენეჯმენტის მაგისტრი

 

სასწავლო კურსის მიზანია, სტუდენტს მისცეს ფართო ცოდნა სოციალური მედია მარკეტინგის მიმართულებით, შეასწავლოს სხვადასხვა სოციალური მედია არხების გამოყენება მარკეტინგული მიზნებისთვის, რეკლამების დაგეგმვა ეფექტური გამოყენება, სოციალური მედია კამპანიების დაგეგმვა.

 

კურსის დასრულების შემდეგ შენ გეცოდინება:

 • ორგანიზაციის სტრატეგიული დაგეგმვისას სოციალური მედია მარკეტინგის მნიშვნელობა
 • რეკლამისა და Email მარკეტინგის დაგეგმვის პრინციპები
 • სოციალური მედია კამპანიის შექმნის სწორი და არასწორი ნაბიჯები

დაწყების თარიღიმარტი, 2021

ხანგრძლივობა:  16  შეხვედრა, 47 საათი

ღირებულება: 525 ლარი

განრიგი:  კვირაში 1 დღე 19:00 საათიდან 22:00 საათამდე

 

კურსის აღწერა

ღონისძიებების მართვა

ლექტორი: თამარ ზაქარიაძე, ასოცირებული პროფესორი

 

კურსის მიზანია სტუდენტს მისცეს კვალიფიციური ცოდნა ღონისძიების სტრატეგიული დაგეგმის, მომზადებისა და მართვის შესახებ. სიღრმისეულად შეასწავლოს ღონისძიების ხელისშემშლელი ფაქტორები და მათი აღმოფხვრის სტრატეგიები, ღონისძიების მარკეტინგული კონცეფციები.

 

კურსის დასრულების შემდეგ შენ გეცოდინება:

 • ღონისძიებების დაგეგმვისა და მართვის ძირითადი მიდგომები და კონცეფციის შექმნაში აპრობირებული თანამედროვე მეთოდები;
 • ღონისძიების დანიშნულების გათვალისწინებით  მიზნისა და მიზ-ნობრივი ჯგუფის განმსაზღვრელი ფაქტორები;
 • რისკების შემცირების სტრატეგიები, ჩატარებული ღონისძიების შეფასების კრიტერიუმები.

დაწყების თარიღიმარტი, 2021

ხანგრძლივობა:  16  შეხვედრა, 47 საათი

ღირებულება: 525 ლარი

განრიგი:  კვირაში 1 დღე 19:00 საათიდან 22:00 საათამდე

 

კურსის აღწერა

ორგანიზაციის მართვის ტექნოლოგიები

ლექტორი: დავით ლელაძე, საჯარო მმართველობის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

 

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტს ფუნდამენტურად შეასწავლოს ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემები,  რისკების შეფასებისა და პრევენციის მეთოდები,  კიბერ სამყაროში არსებული საფრთხეები და პრევენციის გზები. მიიღოს სიღრმისეული ცოდნა ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში სერვისის მენეჯმენტის სტანდარტის შესახებ. 

 

კურსის დასრულების შემდეგ შენ გეცოდინება:

 • ინფორმაციული უსაფრთხოების კონცეფციები, რისკები და მათი პრევენციის მექანიზმები;
 • ინფორმაციის დაგროვება, დახარისხება და დამუშავება;
 • კიბერუსაფრთხოების  დანიშნულება სტრატეგიული კომუნიკაციების მართვაში

დაწყების თარიღიმარტი, 2021

ხანგრძლივობა:  16  შეხვედრა, 47 საათი

ღირებულება: 525 ლარი

განრიგი:  კვირაში 1 დღე 19:00 საათიდან 22:00 საათამდე

 

კურსის აღწერა

სტრატეგიული კომუნიკაცია

ლექტორი: ლელა აბდუშელიშვილი, განათლების მეცნიერებათა დოქტორი, მოწვეული ლექტორი

 

კურსის მიზანია, სტუდენტებს მისცეს სიღრმისეული ცოდნა ორგანიზაციაში შეტყობინებების შექმნისა და სათანადო რეაგირების მექანიზმების შესახებ; ასევე, სტუდენტებს შეასწავლოს კომუნიკაციის პრინციპები და საკომუნიკაციო სტრატეგიების ორგანიზაციული მიზნების მისაღწევად გამოყენება. 

 

კურსის დასრულების შემდეგ შენ გეცოდინება:

  • ორგანიზაციულ გარემოში ეფექტური სტრატეგიული კომუნიკაციის წარმოების პრინციპები და ინსტრუმენტები;  
  • ინფორმაციის მაქსიმალურად ამომწურავად და სრულყოფილად გადაცემის მექანიზმები; 
  • შეტყობინებათა სტილისა და მედია სტრატეგიის შემუშავების თავისებურებები;

ორგანიზაციებში ინტერაქტიული კომუნიკაციისა და ურთიერთობების მართვის თეორიები.

დაწყების თარიღიმარტი, 2021

ხანგრძლივობა:  16  შეხვედრა, 47 საათი

ღირებულება: 525 ლარი

განრიგი:  კვირაში 1 დღე 19:00 საათიდან 22:00 საათამდე

 

კურსის აღწერა

სტრატეგიული მართვა

ლექტორი: ირაკლი ხვთისიაშვილი, სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი

 

კურსის მიზანია სტუდენტს მისცეს სიღრმისეული ცოდნა სტრატეგიული მართვის კანონებისა და უახლესი მიდგომების, ასევე, ბაზრის კვლევის თანამედროვე მეთოდების შესახებ; გამოუმუშავოს/განუვითაროს პრაქტიკული მმართველობითი საქმიანობის ეფექტური უნარ-ჩვევები.

 

კურსის დასრულების შემდეგ შენ გეცოდინება:

 • ფუნდამენტური სტრატეგიების დაგეგმარებისა და შეფასების მექანიზმები;
 • სტრატეგიული პროცესების გაანალიზებისა და კონკურენტუნარიანობის განმსაზღვრელი მიდგომები;
 • ფასწარმოების პოლიტიკისთვის ბაზრის სეგმენტაციის, სამიზნე ჯგუფებისა და მათი პოზიციონირების კონცეფციები;