ნინა ხატიაშვილი

ნინა ხატიაშვილი

აფილირებული/ასისტენტ პროფესორი

ნინა ხატიაშვილი – აკადემიური პერსონალის წევრი მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯში

სხვა წევრები