nina

ნინა ხატიაშვილი

აფილირებული/ასისტენტ პროფესორი

– საჯარო მმართველობის აკადემიური დოქტორი – კინო-რეჟისურის მაგისტრი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
– მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ტელე-ჟურნალისტი, პროდიუსერი და რეჟისორი

სხვა წევრები