ადმინისტრაციულიდამხმარე-პერსონალის-კმაყოფილების-კვლევა

კითხვარი-აკადემიური-პერსონალისთვის

კმაყოფილების კვლევა

პრ.-შეფ.აკდ.პერს.ლმიერ

სტუდენტთა-კმაყოფილების-კითხვარი