სამაგისტრო პროგრამები

მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი “ალტერბრიჯი”

უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის” სამაგისტრო პროგრამები გახლავთ უმაღლესი განათლების მეორე საფეხური, რომელიც გულისხმობს სამეცნიერო კვლევის ელემენტებს. Სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, კვალიფიკაციით მუშაობისთვის მოამზადოს ნებისმიერი პირი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი.

Სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიხედვით სტუდენტს ენიჭება მაგისტრის  აკადემიური ხარისხი დარგის, ქვედარგის/სპეციალიზაციის მიხედვით. Სამაგისტრო პროგრამაზე კრედიტების ჯამური რაოდენობა შეადგენს 120 ECTS კრედიტი (European Credit Transfer and Accumulation System). პროგრამით გათვალისწინებული 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:  100 კრედიტი – ძირითადი კომპონენტი, (15 პროფესიული პრაქტიკა, 30 ECTS – სამაგისტრო ნაშრომი) 20 კრედიტი – თავისუფალი, (მათ შორის, 10 ECTS სავალდებულო სასწავლო კურსები)

Სამაგისტრო პროგრამაზე მიღება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის, ერთიანი სამაგისტრო გამოცდებისა და კონკრეტული პროგრამით გათვალისწინებული წესის საფუძველზე.

საზოგადოებრივი ურთიერთობები

საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს PR სპეციალისტის რანგში კერძო, სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორში, საერთაშორისო თუ ადგილობრივ კორპორაციებში, კვლევით-საკონსულტაციო და სარეკლამო სააგენტოებში შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულით განსაზღვრულ საშუალო რგოლის მენეჯერის პოზიციაზე. კურდამთავრებულს, საკუთარი ინტერესების შესაბამისად, კანონმდებლობით დადგენილი წესების გათვალისწინებით, შეუძლია სწავლის გაგრძელება სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

სამაგისტრო პროგრამრები