2021 წელს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი ,,ალტერბრიჯი“ საჯარო დაწესებულებებს საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების აკრედიტებულ საბაზისო პროგრამებს შესთავაზებს.

პროგრამები შემუშავებულია „პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საჭიროებების განსაზღვრის წესის, პროფესიული განვითარების სტანდარტისა და წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის №242 დადგენილების  მიხედვით.

პროგრამების აკრედიტაცია განხორციელდა სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ 2020 წლის ბოლოს, რაც ალტერბრიჯს საშუალებას აძლევს მონაწილეობა მიიღოს საჯარო მოხელეების პროფესიულ განვითარებაში და შესთავაზოს საჯარო სექტორს ისეთი სავალდებულო საბაზისო პროგრამები, როგორიცაა:

„მოხელის მენეჯერული უნარები” და „პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარება”.

საბაზისო პროგრამა ,,მოხელის მენეჯერული უნარები“ პროგრამა განკუთვნილია I  და II რანგის – მაღალი  და საშუალო მმართველობითი დონის მოხელეებისთვის, შედგება – 5 ძირითადი კურსისგან და ორიენტირებულია მენეჯერული, მმართველობითი და ლიდერული კომპეტენციების  განვითარებაზე.

საბაზისო პროგრამა ,,პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარების კურსი” პროგრამა განკუთვნილია III და IV  რანგის უფროსი და უმცროსი სპეციალისტის დონის მოხელეებისთვის,  შედგება – 4 ძირითადი კურსისგან და ორიენტირებულია ზოგადი კომპეტენციებისა და რბილი უნარების (Soft skills) განვითარებაზე.

მოხელის პროფესიული განვითარების საჭიროება წარმოადგენს მოხელის მიერ უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის აუცილებელი ცოდნისა და უნარების განვითარების საფუძველს, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს მაღალი პროფესიული სტანდარტის დამკვიდრება და საჯარო დაწესებულების გამართული ფუნქციონირება.

II და I რანგის მოხელის პროფესიული განვითარების საბაზისო სასწავლო პროგრამა − მოხელის მენეჯერული უნარები

IV და III რანგის მოხელის პროფესიული განვითარების საბაზისო პროგრამა პიროვნული და პროფესიული

საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგია

საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამისსწავლის შედეგების შეფასების წესი

საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების სასწავლო პროგრამის მართვის წესი