უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის საბაკალავრო პროგრამა შედგენილია თეორიული და პრაქტიკული სწავლების მაქსიმალური შერწყმით. სწორედ ამიტომ, ჩვენი კურსდამთავრებულები არიან კომუნიკაციის კვალიფიციური მენეჯერები და არაჩვეულებრივი ფსიქოლოგები.

პროგრამის დასრულების შემდგომ შენ იქნები პროფესიონალი, რომელიც ახალ სიტყვას იტყვის კომუნიკაციის სფეროში. ალტერბრიჯი მოგცემს საშუალებას ბაზარზე იყო ლიდერი, რომელიც მუდამ იქნება ინოვატორი!

  • საზოგადოებრივი ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის წლიური ღირებულებაა 4900 ლარი, პროგრამის პირველ პრიორიტეტად არჩევის შემთხვევაში მიიღე 20%იანი ფასდაკლება, ასევე პირველი სასწავლო სემესტრის განმავლობაში ისარგებლე 100 ლარიანი სტიპენდიით.

  იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტს მომდევნო სასწავლო სემესტრის განმავლობაში ექნება მაღალი აკადემიური მოსწრება, შეძლებს აღნიშნული სტიპენდიის შენარჩუნებას.  

  • საზოგადოებრივი ურთიერთობების მეორე პრიორიტეტად არჩევის შემთხვევაში, ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით.

სტუდენტების მიღების ცერემონიალი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მასობრივი კომუნიკაციების ბაკალავრი
კოდი: 0321
პროგრამის მოცულობა: 240 ECTS
პროგრამის ხელმძღვანელები: მაკო ჯაოშვილი – PH D., ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, აფილირებული პროფესორი, ნათია გოცაძე – PH.D., საჯარო მართველობის დოქტორი, აფილირებული პროფესორი
ღირებულება:  4900 ლარი

198 საზოგადოებრივი ურთიერთობები

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი გამოცდები:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • უცხო ენა
 • ისტორია ან მათემატიკა

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე:

საზოგადოებრივი ურთიერთობების პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს:

 

 • შეასწავლოს მასების მართვის ტექნოლოგიები, საზოგადოებასთან ურთიერთობის როლი დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციაში, გარშემომყოფთა ქცევითი ანალიზი და სოციალურ გარემოსთან ადაპტაცია;
 •  სტუდენტს მისცეს ზოგადი თეორიული წარმოდგენა მასობრივი კომუნიკაციების საშუალებებით გაშუქებული მოვლენების შეფასებისა და მედიამონიტორინგის შემადგენელი კომპონენტების შესახებ;
 • შესძინოს გამოცდილება აუდიო-ვიზუალური კომუნიკაციის მეთოდების, ქცევაზე მოქმედი ფაქტორებისა და პიროვნებათშორისი ურთიერთქმედებების პროცესების შესახებ;
 • გამოუმუშავოს სწორი საკომუნიკაციო მესიჯების შერჩევის, მიზნობრივ აუდიტორიასთან ურთიერთობის, ეფექტიანი წარდგენისა და საკომუნიკაციო კამპანიის რეალიზების პრაქტიკული უნარ-ჩვევები

სწავლის შედეგები და კომპეტენციები

საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შედეგები აისახება ქვემოთ ჩამოთვლილი კომპეტენციების განვითარებაში

კურსდამთავრებულმა იცის:

 • ნებისმიერი მიზნობრივი აუდიტორიის შესაფერისი საკომუნიკაციო გეგმის შემუშავების თავისებურებები
 • ადამიანის ქცევის ამხსნელი თეორიები და მასობრივი კომუნიკაციების ზეგავლენით ცალკეულ ინდივიდებსა თუ ჯგუფებზე მოქმედი ფაქტორები

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 • დაინტერესებულ მხარეებთან საურთიერთობოდ გამოსვლის ტექსტის შედგენა, ზეპირი/წერითი წარდგენისთვის მასალების / ინფორმაციის მომზადება
 • სწორი საკომუნიკაციო არხების გამოყენებით სათანადო მესიჯების აქცენტირება და ინდივიდის/ჯგუფის ქცევაზე გავლენა
 • ქცევის შემცვლელი გარემოებების გათვალისწინებით მიზნობრივი აუდიტორიის შესაბამისი კომუნიკაციის დამყარება

დასაქმების სფერო:

საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს საზოგადოებრივი ურთიერთობის სპეციალისტის რანგში კერძო, სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორში, საერთაშორისო თუ ადგილობრივ კორპორაციებში, კვლევით-საკონსულტაციო და სარეკლამო სააგენტოებში შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულით განსაზღვრულ საშუალო რგოლის მენეჯერის პოზიციაზე. კურდამთავრებულს, საკუთარი ინტერესების შესაბამისად, კანონმდებლობით დადგენილი წესების გათვალისწინებით, შეუძლია სწავლის გაგრძელება სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე.  სრული ინფორმაცია იხილით ბმულზე

სასწავლო კურიკულუმი

 • მასკომუნიკაციის თეორია
 • კომუნიკაციის ფსიქოლოგია
 • PR სტრატეგია და ტაქტიკა
 • აუდიოვიზუალური აღქმა
 • მედიამონიტორინგი
 • ეფექტიანი წარდგენის ტექნიკა
 • პოლიტიკური ჟურნალისტიკა
 • ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები
 • სოციოლოგია
 • სოციალური ფსიქოლოგია
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობა
 • ფსიქოლინგვისტიკა
 • საკომუნიკაციო კამპანიები
 • ბრენდინგი
 • კრიზისების მართვა
 • მომხმარებლის ქცევა
 • საქმიანი ურთიერთობების ეტიკეტი
 • პიროვნების ფსიქოლოგია

საზოგადოებრივი ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კატალოგი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა

ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი პროგრამა

უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის ბიზნეს ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა ეფუძნება უმაღლესი განათლების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის სწავლებას. იგი ორიენტირებულია, მოამზადოს შესაბამისი ცოდნითა და უნარებით აღჭურვილი კურსდამთავრებულები, რომლებიც იქნებიან კონკურენტუნარიანი კადრები, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზარზე.

ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი პროგრამა დაფუძნებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე. სასწავლო კურსები მაქსიმალურად ითვალისწინებს, როგორც თეორიულ ისე პრაქტიკულ კომპონენტს.

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული შეძლებს მიღებული ცოდნისა და უნარების რეალიზებასა და  საკუთარი ბიზნეს იდეის განხორციელებას.

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

სფეროს დასახელება და კოდი: 0413 მენეჯმენტი და ადმინისტრირება

პროგრამის ხელმძღვანელი: თეონა მაისურაძე -ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

ღირებულება:

ქართველი სტუდენტებისთვის – 5900 ლარი

საერთაშორისო სტუდენტებისთვის –  3500 $

 

ბიზნეს ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი სასწავლო  პროგრამის მიზანია:

 • მოამზადოს ფართო დარგობრივი ცოდნის მქონე სპეციალისტი, რომელიც იცნობს ბიზნეს ადმინისტრირების თანამედროვე ტენდენციებსა და უახლეს გამოცდილებას,  ცვალებად გარემოშიკი მზადაა შეივსოს საჭირო ცოდნა.
 • კურსდამთავრებულს განუვითაროს სამეწარმეო უნარები, რათა მას ჰქონდეს შესაძლებლობა, ბიზნესის სამართლებრივი და ეთიკური ჩარჩოების გათვალისწინებით, ჩამოაყალიბოს და მართოს  მოგებაზე ორიენტირებული ბიზნეს საქმიანობა.
 • აღჭურვოს კურსდამთავრებული ყველა საჭირო უნარით, რათა მან, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, მონაწილეობა მიიღოს და წვლილი შეიტანოს ორგანიზაციაში მიმდინარე ბიზნესპროცესების განვითარებაში, ასევე, შეძლოს პასუხისმგებლიანად შეასრულოს მცირე პროექტები.
 • კურსდამთავრებულს განუვითაროს და დაუხვეწოს კომუნიკაციისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ეფექტური გამოყენების  უნარი,  შეგროვილი ინფორმაციიდან აზრის გამოტანის, ასევე საკუთარი პოზიციის მკაფიოდ და ნათლად ზეპირი და წერილობითი სახით ჩამოყალიბების უნარი სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან ურთიერთობისას.

 

სწავლის შედეგები და კომპეტენციები:

ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის შედეგები:

 

კურსდამთავრებული:

 1. აღწერს და განმარტავს ბიზნეს ადმინისტრირების მიმართულებების და ბიზნესპროცესების ძირითად ასპექტებს, იცნობს სამეწარმეო საქმიანობის თანამედროვე ტენდენციებს, ჩამოთვლის ბიზნესგადაწყვეტილებებისათვის აუცილებელ გარემოებებს და გადმოსცემს მათ მნიშვნელობას ორგანიზაციის ეფექტიანი მმართველობისათვის.
 2. ერთმანეთისაგან განასხვავებს ეკონომიკურ გარემოში მომქმედ აგენტებს, ადარებს და უპირისპირებს სხვადასხვა ხელსაყრელ თუ ხელისშემშლელ გარემოებებს, განჭვრეტს გარემოს ცვლილების შესაძლო ეფექტს ბიზნესზე და მონაწილეობას იღებს ეფექტიანი მმართველობისათვის/სამეწარმეო საქმიანობისათვის საჭირო ცვლილებების შეფასებაში.
 3. საკუთარი ბიზნესიდეის განხორციელებისათვის/ ბიზნესგეგმის შედგენისათვის  შეისწავლის საუკეთესო პრაქტიკას, მომხმარებელთა მოთხოვნებსა და სამიზნე ბაზარს, ადგენს ფინანსურ, მარკეტინგულ გეგმას და სამართლებრივი ჩარჩოების და ეთიკური ნორმების გამოყენებით აყალიბებს შესაბამის საკომუნიკაციო გეგმას.
 4. ორგანიზაციის/საწარმოს ოპტიმიზაციისა და რესურსების ეფექტიანად გამოყენებისათვის,  ახდენს ცვალებად ბიზნეს გარემოზე დაკვირვებას, აგროვებს და ახარისხებს მონაცემებს და ამის საფუძველზე ამზადებს ცვლილებების რეკომენდაციებს, როგორც საკუთარი ბიზნესის, ასევე, არსებული ორგანიზაციის საქმიანობის გაუმჯობესებისათვის.
 5. ორგანიზაციის სტრატეგიიდან გამომდინარე შეიმუშავებს საპროექტო გეგმას, გეგმავს ფინანსურ, მატერიალურ და ადამიანურ რესურსებს და ორგანიზაციის პოლიტიკისა და შიდა კულტურის მიზნების საფუძველზე ხელმძღვანელობს და აფასებს შესრულებულ საქმიანობას.
 6. ეთიკური ნორმების დაცვით, თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და მართვის უახლესი მეთოდების გამოყენებით ახორციელებს სამიზნე ჯგუფებთან სათანადო და გამართულ კომუნიკაციას წერილობით და ზეპირად.

 

დაინტერესებული პირები, გთხოვთ დარეგისტრირდეთ აღნიშნულ ბმულზე

 

დაშვების პირობა

იზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვან საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვთ სრული ზოგადი განათლების ატესტატის მქონე საქართველოს მოქალაქეებს, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების (ინგლისურ ენაში მინიმუმ 60 ქულის მიღების) საფუძველზე. ერთიანი ეროვნული  გამოცდების გარეშე, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მიღება/ჩარიცხვა დასაშვებია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით (საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“, მუხლი 52).

პროგრამაზე სწავლის აუცილებელი წინაპირობაა B2 დონის ფლობა.

პირადობის მოწმობის ასლი
სკოლის დამამთავრებელი მოწმობის ასლი
წვევამდელის მოწმობა (ვაჟებისთვის)
ფოტო (3X4);
ინგლისური ენის ცოდნის დიპლომი/სერთიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) IELTS (min 5.5) TOEFL (PBT min 87,
CBT min 227 points) CAE (B2)

 

დასაქმების სფერო:

ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი პროგრამის კურსდამთავრებულების დასაქმების შესაძლო სფეროებს წარმოადგენს  სახელმწიფო, საზოგადოებრივ და კერძო სექტორშიი სხვადასხვა პროფილის ორგანიზაციები (ქართულენოვანი და ინგლისურენოვანი ორგანიზაციები, საწარმოები, ბიზნეს სტრუქტურები).

პროგრამის შედეგად შეძენილი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების შედეგად, კურსდამთავრებული დაიკავებს სპეციალისტის და/ან საშუალო რგოლის მენეჯერის პოზიციას და პრაქტიკულად განახორციელებს შესაბამის პროფესიულ ფუნქციებს საორგანიზაციო-მმართველობით, ადმინისტრაციულ-სამეურნეო, საინფორმაციო-ანალიტიკური მიმართულებით. კურსდამთავრებული შეძლებს ჩაერთოს სამეწარმეო საქმიანობაში.

ალტერბრიჯის შესახებ