1

თეონა გუბიანური

მოწვეული ლექტორი

– კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
– ა(ა)იპ კავშირი „ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება“ – დღის ცენტრის პროგრამული მენეჯერი

სხვა წევრები