1

სერგი ჯორბენაძე

მოწვეული ლექტორი

– დოქტორის ხარისხი სამართალში

– მრავალწლიანი საადვოკატორ და იურიდიული გამოცდილება კერძო სექტორში

– სწავლების გამოცდილება სხვადასხვა ქართულ უნივერსიტეტში

სხვა წევრები