2

ნინო ხიდიშელი

აფილირებული/ასისტენტ პროფესორი

– ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ,,ალტერბრიჯის“ აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი
– კვლევითი საქმიანობის ცენტრის ხელმძღვანელი
– 2019 წლიდან შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი

სხვა წევრები