ეკატერინე ბაკარაძე

ეკატერინე ბაკარაძე

მოწვეული ლექტორი

ეკატერინე ბაკარაძე – მოწვეული ლექტორი მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯში

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი პოზიცია: აფილირებული/ასოცირებული პროფესორი.

სამართლის ფაკულტეტის დეკანი 2018 დოქტორი – სამართლის ფაკულტეტი.

სამართლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

 

სხვა წევრები