დავით ლელაძე

დავით ლელაძე

ასოცირებული პროფესორი

დავით ლელაძე – აკადემიური წევრი წარმომადგენელი მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯში

 

  • ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ლექტორი, საქართველოს სხვადასხვა სასწავლებლებში;
  • 20 წლიანი გამოცდილება კომპიუტერული ტექნოლოგიების (IT) მიმართულებით;
  • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტის, საჯარო მმართველობის დოქტორი;

სხვა წევრები