პროფილის ფოტო

სოფო მაისურაძე

აფილირებული ასოცირებული პროფესორი

2001 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი.

2009 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, კონფლიქტების
ანალიზისა და მართვის მაგისტრი.

15 წლიანი სამუშაო პრაქტიკა ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე ბავშვებთან,
მოზარდებთან, მათ მშობლებთან და ოჯახის სხვა წევრებთან, წარმოქმნილი სირთულეების
დასაძლევად.

ამჟამად :

• დოქტორანტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში.

• მუშაობს ნანა ჩაჩუას ფსიქოლოგიურ ცენტრში, როგორც ფსიქოლოგი;

• მუშაობს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო – ს.ს.ი.პ.
საგანმანათლებლო დაწესებულება მანტატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური
მომსახურების ცენტრში, როგორც ფსიქოლოგი.

• მუშაობს რედმედში, როგორც ფსიქოლოგი.
მონაწილეობა მიღებული აქვს სხვადასხვა ტიპის პროგრამებში, რომელიც ბავშვთა და
მოზარდთა განვითარებაზე და ჯანსაღ გარემოს უზრუნველყოფაზეა ორიენტირებული. ამ
მიმართულებით ჩატარებული აქვს მრავალი ტრენინგი.

სხვა წევრები