სტრატეგიული კომუნიკაციები

სამაგისტრო პროგრამა

გრანტები და დაფინანსება

ალტერგრანტი ბაკალავრებისათვის

ალტერგრანტი არის სახელმწიფო გრანტის გაორმაგების საშუალება მაგისტრატურაზე სწავლის გაგრძელების მსურველებისთვის. კერძოდ, მაგისტრანტები, რომელებიც წარმატებით ჩააბარებენ ერთიან სამაგისტრო გამოცდებს და მოიპოვებენ სახელმწიფო დაფინანსებას, ალტერბრიჯისგან დამატებით მიიღებენ შიდა საუნივერსიტეტო გრანტს სახელმწიფო გრანტის ოდენობით. ალტერგრანტის მოქმედების პირობებში ალტერბრიჯის სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგსიტრო პრორამაზე წლიური დაფინასება 4 500 ლარია, რაც ჯამურად 9 000 ლარის შეღავათი იქნება.

პროგრამის დასრულების შემდეგ შენ იქნები მაღალანაზღაურებადი პროფესიონალი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე! სტრატეგი, რომელის გეგმავს და მართავს საკომუნიკაციო პოლიტიკას სამთავრობო, საჯარო და კერძო სექტორში! კომუნიკაციის ექსპერტი, რომლის დასკვნებსაც ენდობიან!

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საზოგადოებასთან ურთიერთობის მაგისტრი
კოდი: 0414.2.1
პროგრამის მოცულობა: 120 ECTS
ღირებულება: 6900 ლარი

198 სტრატეგიული კომუნიკაციები

მიღების პირობები:

 • შიდა საუნივერსიტეტო წერითი გამოცდა
 • შესავალი საზოგადოებასთან ურთიერთობებში
 • ინგლისური ენის B-2დონის ტესტი (ან დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი)

სასწავლო კურიკულუმი

 • რეპუტაციული მენეჯმენტი
 • მოლაპარაკების სტრატეგიები
 • აკადემიური წერა PR-პრაქტიკაში
 • ბრენდის მართვა
 • სტრატეგიული მართვა
 • დონორებთან ურთიერთობა
 • მარკეტინგი და სამართალი
 • ინტერპერსონალური კომუნიკაცია
 • სტატისტიკური კვლევები
 • სტრტეგიული კომუნიკაციები
 • ვიზუალის სტრატეგია PR-ში
 • ევროინტეგრაციის საკითხები
 • თანამედროვე მენეჯმენტი
 • ცოდნის მენეჯმენტი
 • მედია კომუნიკაციები
 • საერთაშორისო მარკეტინგი
 • პროექტების მართვა
 • ორგანიზაციული მართვის ტექნოლოგიები

სტაჟირება / დასაქმება

 • ტელევიზია
 • რადიო
 • პრინტმედია
 • კრეატიული სააგენტო
 • პრესცენტრები
 • საინფორმაციო სააგენტო
 • ივენთ კომპანია
 • ანალიტიკური ცენტრი
 • არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • საჯარო უწყებაში
 • ბიზნესში
 • კერძო კომპანიაში
 • სამთავრობო/პოლიტიკურ სექტორში