სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამის კატალოგი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების და კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კატალოგი

II და I რანგის მოხელის პროფესიული განვითარების საბაზისო სასწავლო პროგრამა − მოხელის მენეჯერული უნარები

IV და III რანგის მოხელის პროფესიული განვითარების საბაზისო პროგრამა - პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარება