01 დეკემბერი

“ალტერბრიჯის” აკადემიურ პერსონალს ჩაუტარდება ორ დღიანი სასერიფიკატო ტრენინგი

,,სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენება ონლაინ სწავლების დროს”