საბაკალავრო პროგრამა

საზოგადოებრივი ურთიერთობები

საზოგადოებრივი ურთიერთობები შეთავაზება აბიტურიენტებს

 1. აირჩიე ალტერბრიჯი  პირველ პრიორიტეტად და მიიღე   შიდა დაფინანსება 9000 ლარი
 2. აირჩიე ალტერბრი  მეორე პრიორიტეტად  და მიიღე   შიდა დაფინანსება 6000 ლარი
 3. აირჩიე ალტერბრჯი  მესამე  პრიორიტეტად და  მიიღე შიდა დაფინანსება 3000 ლარი
 4. თუ  სკოლას ოქროს მედალზე ამთავრებ აირჩიე ალტერბრიჯი და მიიღე  შიდა დაფინანსება  4000 ლარი

პროგრამის დასრულების შემდგომ შენ იქნები პროფესიონალი, რომელიც ახალ სიტყვას იტყვის კომუნიკაციის სფეროში. ალტერბრიჯი მოგცემს საშუალებას ბაზარზე იყო ლიდერი, რომელიც მუდამ იქნება ინოვატორი!

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მასობრივი კომუნიკაციების ბაკალავრი
კოდი: 0321
პროგრამის მოცულობა: 240 ECTS
ღირებულება:  5900 ლარი

198 კომუნიკაციის ფსიქოლოგია და საზოგადოებრივი ურთიერთობები

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი გამოცდები:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • უცხო ენა
 • ისტორია ან მათემატიკა

სასწავლო კურიკულუმი

 • მასკომუნიკაციის თეორია
 • კომუნიკაციის ფსიქოლოგია
 • PR სტრატეგია და ტაქტიკა
 • აუდიოვიზუალური აღქმა
 • მედიამონიტორინგი
 • ეფექტიანი წარდგენის ტექნიკა
 • პოლიტიკური ჟურნალისტიკა
 • ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები
 • სოციოლოგია
 • სოციალური ფსიქოლოგია
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობა
 • ფსიქოლინგვისტიკა
 • საკომუნიკაციო კამპანიები
 • ბრენდინგი
 • კრიზისების მართვა
 • მომხმარებლის ქცევა
 • საქმიანი ურთიერთობების ეტიკეტი
 • პიროვნების ფსიქოლოგია

სტაჟირება / დასაქმება

 • ტელევიზია
 • რადიო
 • პრინტმედია
 • კრეატიული სააგენტო
 • პრესცენტრები
 • საინფორმაციო სააგენტო
 • ანალიტიკური ცენტრი
 • ივენთ კომპანია
 • არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • კერძო და საჯარო სექტორი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კატალოგი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა

სამაგისტრო პროგრამა

სტრატეგიული კომუნიკაციები შეთავაზება მომავალ მაგისტრებს

ალტერბრიჯის უნივერსიტეტში ჩაბარებისა და 100% სახელმწიფო გრანტის აღების შემთხვევაში ალტერბრიჯი დაგაფინანსებთ იმავე ოდენობის შიდა  საუნივერსიტეტო გრანტით!

 

გახდით ალტერბრიჯის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი. შეისწავლეთ სტრატეგიული კომუნიკაციები, მიიღეთ პრაქტიკული ცოდნა საზოგადოებასთან ურთიერთობის (Public Relations), მარკეტინგისა და რეკლამის (Marketing and advertising) მიმართულებით.

სასწავლო კურიკულუმი დაგეგმილია დასაქმების ბაზარზე არსებული მოთხოვნებისა და სფეროში არსებული ტენდენციების მაქსიმალური გათვალისწინებით. სამაგისტრო პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ კატალოგში

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საზოგადოებასთან ურთიერთობის მაგისტრი
კოდი: 0414
პროგრამის მოცულობა: 120 ECTS
ღირებულება: 4600 ლარი

198 სტრატეგიული კომუნიკაციები

მიღების პირობები:

 • გასაუბრება საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებზე
 • ინგლისური ენის B2 დონის ტესტი (ან დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი)

სასწავლო კურიკულუმი

 • რეპუტაციული მენეჯმენტი
 • მოლაპარაკების სტრატეგიები
 • აკადემიური წერა PR-პრაქტიკაში
 • ბრენდის მართვა
 • სტრატეგიული მართვა
 • დონორებთან ურთიერთობა
 • მარკეტინგი და სამართალი
 • ინტერპერსონალური კომუნიკაცია
 • სტატისტიკური კვლევები
 • სტრტეგიული კომუნიკაციები
 • ვიზუალის სტრატეგია PR-ში
 • ევროინტეგრაციის საკითხები
 • თანამედროვე მენეჯმენტი
 • ცოდნის მენეჯმენტი
 • მედია კომუნიკაციები
 • საერთაშორისო მარკეტინგი
 • პროექტების მართვა
 • ორგანიზაციული მართვის ტექნოლოგიები

სტაჟირება / დასაქმება

 • ტელევიზია
 • რადიო
 • პრინტმედია
 • კრეატიული სააგენტო
 • პრესცენტრები
 • საინფორმაციო სააგენტო
 • ივენთ კომპანია
 • ანალიტიკური ცენტრი
 • არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • საჯარო უწყებაში
 • ბიზნესში
 • კერძო კომპანიაში
 • სამთავრობო/პოლიტიკურ სექტორში

სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამის კატალოგი

სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამა